Но­ви­ни ком­па­ній

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ -

Ін­ве­сти­цій­на ком­па­нія Chernovetskyi Investment Group (CIG), що на­ле­жить бі­зне­сме­но­ві Сте­па­ну Чер­но­ве­цько­му, си­но­ві екс-ме­ра Ки­є­ва Ле­о­ні­да Чер­но­ве­цько­го, фі­нан­су­ва­ла у 2017 ро­ці про­е­кти в га­лу­зі агро­бі­зне­су. Зокре­ма, у ве­ре­сні CIG вкла­ла кіль­ка міль­йо­нів гри­вень у Kray Technologies, ви­ро­бни­ка най­біль­ших в Укра­ї­ні агро­дро­нів для об­при­ску­ва­н­ня ро­слин на по­лях. Се­рій­не ви­ро­бни­цтво без­пі­ло­тних при­стро­їв у Ки­є­ві за­пла­но­ва­но на 2018 рік. На май­бу­тнє в CIG роз­гля­да­ють ва­рі­ан­ти при­дба­н­ня агропідприємств, пов’яза­них із пе­ре­роб­кою, збе­рі­га­н­ням або транс­пор­ту­ва­н­ням про­ду­кції. «Ми не пра­гне­мо кон­ку­ру­ва­ти з най­біль­ши­ми укра­їн­ськи­ми агро­хол­дин­га­ми, а за­ці­кав­ле­ні у ні­ше­вих про­ду­ктах і по­слу­гах», — на­го­ло­сив Сте­пан Чер­но­ве­цький.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.