Стра­те­гія за­хи­сту ко­ло­со­вих

До­кла­дно про за­хист ози­мих і ярих зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур від шкі­дни­ків і хво­роб у пе­рі­од ве­сня­но-лі­тньої ве­ге­та­ції

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ТАМАРА ВІННІЧУК, канд. біол. на­ук, за­ві­ду­вач від­ді­лу за­хи­сту ро­слин від шкі­дни­ків і хво­роб ННЦ «Ін­сти­тут зем­ле­роб­ства НААН» Спі­вав­то­ри: Ла­ри­са Ку­зьмен­ко, На­та­лія Гаврилюк, мо­лод­ші на­у­ко­ві спів­ро­бі­тни­ки

По­го­дні умо­ви осін­ньо­го пе­рі­о­ду 2017 ро­ку бу­ли спри­я­тли­ви­ми для ро­сту й роз­ви­тку ози­мих куль­тур. Ве­ге­та­ція від­бу­ва­ла­ся за до­ста­тньої кіль­ко­сті те­пла й во­ло­ги. Во­дно­час це спри­я­ло й ура­жен­ню по­сі­вів ози­мих куль­тур бо­ро­шни­стою ро­сою. Вра­хо­ву­ю­чи ано­маль­но те­плі по­го­дні умо­ви в зи­мо­вий пе­рі­од і ве­ли­кий за­пас ін­фе­кції хво­роб у ґрун­ті та на ро­слин­них реш­тках, ди­ких тра­вах, зла­ко­вих бур’янах, па­да­ли­ці та в зер­ні, а та­кож зи­му­ю­чий за­пас шкі­дни­ків, є за­гро­за ура­же­н­ня по­сі­вів ози­мих куль­тур хво­ро­ба­ми та по­шко­дже­н­ня шкі­дни­ка­ми у ран­ньо­ве­сня­ний пе­рі­од, що осо­бли­во не­без­пе­чно для осла­бле­них пе­ре­зи­мів­лею ро­слин. То­му з по­те­плі­н­ням ре­ко­мен­ду­є­ться про­во­ди­ти по­стій­ний мо­ні­то­ринг фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну по­сі­вів для своє­ча­сно­го за­сто­су­ва­н­ня за­хо­дів за­хи­сту.

Пі­дви­ще­ної ува­ги на­ве­сні по­тре­бу­ють по­сі­ви за по­ру­ше­н­ня те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня — ран­ньої сів­би, осо­бли­во пі­сля стер­ньо­вих по­пе­ре­дни­ків, по­ру­ше­н­ня си­сте­ми обро­бі­тку ґрун­ту, ви­ро­щу­ван­ні не­стій­ких сор­тів то­що. За­хи­сту від шкі­дли­вих ор­га­ні­змів мо­жуть по­тре­бу­ва­ти по­сі­ви пі­сля вне­се­н­ня ви­со­ких доз азо­тних до­брив і на­сін­нє­ві по­сі­ви.

За­сто­со­ву­ю­чи пе­сти­ци­ди, ва­жли­во не пропу­сти­ти стро­ки їхньо­го вне­се­н­ня та кри­ти­чну фа­зу роз­ви­тку хво­ро­би чи бур’янів, бо ви­ко­ри­ста­н­ня на­віть най­су­ча­сні­ших пре­па­ра­тів бу­де ма­ло­ефе­ктив­ним. Ін­се­кти­ци­ди за­сто­со­ву­ють за чи­сель­но­сті шкі­дни­ків, що пе­ре­ви­щу­ють ЕПШ.

За від­нов­ле­н­ня ве­сня­ної ве­ге­та­ції для під­ви­ще­н­ня ком­пен­са­тор­них ре­а­кцій ро­слин пе­ред­усім на осла­бле­них, зрі­дже­них по­сі­вах, по­шко­дже­них хлі­бним ту­ру­ном, пше­ни­чною му­хою, опо­мі­зою, ози­мою му­хою, дро­тя­ни­ка­ми; сні­го­вою плі­сня­вою, ко­ре­не­ви­ми гни­ля­ми, бо­ро­шни­стою ро­сою, ір­жею та ін­ши­ми хво­ро­ба­ми ре­ко­мен­ду­є­ться про­ве­сти при­ко­ре­не­ве піджив­ле­н­ня азо­тни­ми до­бри­ва­ми (40–60 кг/га азо­ту), ран­нє ве­сня­не бо­ро­ну­ва­н­ня по­сі­вів упо­пе­рек ряд­ків. Слід ура­ху­ва­ти, що вне­се­н­ня в ран­ньо­ве­сня­ний пе­рі­од ви­со­кої до­зи азо­тних до­брив на зрі­дже­них й осла­бле­них по­сі­вах ози­мої пше­ни­ці за зна­чних за­па­сів на­сі­н­ня бур’янів у ґрун­ті мо­же спро­во­ку­ва­ти їх ін­тен­сив­не про­ро­ста­н­ня вже в ран­ньо­ве­сня­ний пе­рі­од, і во­ни бу­дуть основ­ни­ми кон­ку­рен­та­ми ро­слин ози­мої пше­ни­ці за во­ло­гу, по­жив­ні ре­чо­ви­ни та сві­тло у цей пе­рі­од. У лі­со­сте­по­вій зо­ні на по­сі­вах, які роз­мі­ще­ні пі­сля зайня­тих па­рів і по­пе­ре­дни­ків зер­но­бо­бо­вих куль­тур і до­бре пе­ре­зи­му­ва­ли, піджив­ле­н­ня ро­слин у ран­ньо­ве­сня­ний пе­рі­од про­во­ди­ти не­до­ціль­но: йо­го слід пе­ре­не­сти на по­ча­ток ви­хо­ду ро­слин в труб­ку (IV етап ор­га­но­ге­не­зу).

За на­яв­но­сті сні­го­вої плі­сня­ви в ран­ньо­ве­сня­ний пе­рі­од про­во­дять об­при­ску­ва­н­ня пре­па­ра­та­ми Фун­да­зол, ЗП і Бе­но­рад, ЗП за норм ви­трат 0,3–0,6 кг/га (та­кож во­ни ефе­ктив­ні в за­хи­сті зер­но­вих куль­тур від бо­ро­шни­стої ро­си, офі­о­бо­льо­зної та фу­за­рі­о­зної ко­ре­не­вих гни­лей, цер­ко­спо­ре­льо­зу); Гол­ден Су­пер 500, КС, 0,5 л/га або біо­ло­гі­чни­ми пре­па­ра­та­ми — Бі­о­ком­плекс-бту, р., 0,3-2,5 л/га; Ор­га­нік­ба­ланс, р., 0,3-2,5 л/га то­що.

У фа­зу ве­сня­но­го ку­щі­н­ня (III етап) тре­ба про­ве­сти за­хист по­сі­вів від бур’янів одним із ре­ко­мен­до­ва­них гер­бі­ци­дів від­по­від­но до ви­до­во­го скла­ду бур’янів в по­сі­вах.

За ін­тен­сив­них те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих куль­тур, у яких за­сто­со­ву­ють ви­со­кі до­зи азо­тних до­брив, а та­кож за ви­со­ких рів­нів во­ло­ги ре­ко­мен­ду­є­ться за­сто­со­ву­ва­ти ре­гу­ля­то­ри ро­сту ро­слин. У пе­рі­од від по­ча­тку ку­щі­н­ня до пер­шо­го ву­зла за­сто­со­ву­ють Хлор­ме­ква­тхло­рид, в. р. (1,5 л/га), Ме­ква­лан 750, в. р. к. (1,0– 2,0 л/га), Хло­ме­квид, в. р. к. (0,75–2,0), Хлор­ме­ква­тхло­рид (ССС-720), в. р. або ін­ші до­зво­ле­ні «Пе­ре­лі­ком…» пре­па­ра­ти. За за­пла­но­ва­ної ви­со­кої вро­жай­но­сті зер­но­вих куль­тур (по­над 5,0 т/га) ре­тар­дан­ти слід за­сто­су­ва­ти дві­чі. Дру­гу оброб­ку про­во­дять у фа­зу труб­ку­ва­н­ня та­ки­ми пре­па­ра­та­ми: Тер­пал, в. р. (1,0–1,25 л/га), Це­рон 480 SL, в. р. к. (0,75–1,0 л/га), Кам­по­сан Екс­тра SL, РК (0,2–0,5 л/га), то­що. За­сто­су­ва­н­ня ре­гу­ля­то­рів ро­сту стри­мує ріст сте­бла, на­да­ю­чи йо­му жорс­тко­сті, за­по­бі­гає ви­ля­ган­ню зер­но­вих куль­тур, а та­кож пе­ре­шко­джає про­ни­кнен­ню в ро­сли­ну збу­дни­ків хво­роб.

За­хист у фа­зу ви­хо­ду в труб­ку

У фа­зу ви­хо­ду в труб­ку (IV–VIІ ета­пи) по­сі­ви ози­мих зер­но­вих куль­тур мо­жуть по­тре­бу­ва­ти за­хи­сту від бо­ро­шни­стої ро­си, ір­жі, се­пто­рі­о­зу ли­стя й ін­ших пля­ми­сто­стей за по­го­дних умов, спри­я­тли­вих для їхньо­го роз­ви­тку (ви­со­ка во­ло­гість по­ві­тря, три­ва­лі й ча­сті ро­си, до­що­ви­та те­пла погода, ча­сті до­щі з ві­тра­ми то­що), та цер­ко­спо­ре­льо­зної ко­ре­не­вої гни­лі (прохо­ло­дна та во­ло­га погода з ча­сти­ми до­ща­ми). Об­при­ску­ва­н­ня по­сі­вів про­во­дять одним із фун­гі­ци­дів за спе­ктром їх фун­гі­ци­дної дії від­по­від­но до хво­роб, що пе­ре­ва­жа­ють на по­сі­вах. Ці­ле­спря­мо­ва­ну дію про­ти збу­дни­ка бо­ро­шни­стої ро­си ма­ють пре­па­ра­ти Та­лі­ус 20, к. е. (0,15–

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.