Нут ру­ха­є­ться на За­хід

До­слі­дже­но еле­мен­ти те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня ну­ту в зо­ні За­хі­дно­го Лі­со­сте­пу

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ВО­ЛО­ДИ­МИР ПУЩАК, аспі­рант Ін­сти­тут сіль­сько­го го­спо­дар­ства Кар­пат­сько­го ре­гіо­ну НААН Спі­вав­тор: Во­ло­ди­мир Ли­хо­чвор, д-р с.-г. на­ук

Узв’яз­ку з по­те­плі­н­ням клі­ма­ту ви­ни­кає по­тре­ба в роз­ши­рен­ні асор­ти­мен­ту сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, які б ви­три­му­ва­ли по­су­ху й спе­ку. В остан­ні ро­ки зро­стає за­ці­кав­ле­ність ви­ро­бни­ків ну­том, який зав­дя­ки цін­но­му хі­мі­чно­му скла­ду зер­на має ве­ли­ке про­ми­сло­во-си­ро­вин­не зна­че­н­ня. На­сі­н­ня ну­ту мі­стить 20–32% біл­ка, який за які­стю на­бли­жа­є­ться до яє­чно­го. За вмі­стом біл­ка се­ред зер­но­бо­бо­вих куль­тур нут по­сі­дає че­твер­те мі­сце пі­сля сої, ква­со­лі та го­ро­ху. Крім то­го, зер­но мі­стить до 8% олії, 2–7 — клі­тко­ви­ни, 50–60 — ву­гле­во­дів, 2–5% — мі­не­раль­них ре­чо­вин, ба­га­то ві­та­мі­нів (А, гру­пи В, С, РР). Бі­о­ло­гі­чна цін­ність біл­ка до­ся­гає 52–78%, ко­е­фі­ці­єнт пе­ре­трав­но­сті — 80–83%.

Нут — одна з най­по­ши­ре­ні­ших куль­тур сві­ту, яка по­сі­дає по­че­сне тре­тє мі­сце за по­сів­ни­ми пло­ща­ми се­ред зер­но­бо­бо­вих куль­тур. За де­ся­ти­баль­ною шка­лою ін­дій­сько­го вче­но­го К. Р. По­ла, нут має за­галь­ну хар­чо­ву цін­ність 8 ба­лів, со­че­ви­ця й соя — ли­ше 6, го­рох — 3, чи­на — 2 ба­ли. Ва­жли­во за­зна­чи­ти, що в зер­ні ну­ту не мі­стя­ться ан­ти­по­жив­ні ре­чо­ви­ни, то­му не­має по­тре­би в тер­мі­чній оброб­ці під час го­дів­лі тва­рин.

За по­су­хо- та жа­ро­стій­кі­стю нут най­більш ви­три­ва­лий се­ред зер­но­бо­бо­вих куль­тур. За да­ни­ми ФАО, у 2013 ро­ці най­біль­ші по­сів­ні пло­щі у сві­ті бу­ли під ква­со­лею — 29,9 млн ге­кта­рів, ну­том — 13,5 млн, го­ро­хом — 6,4 млн та со­че­ви­цею — 4,3 млн ге­кта­рів. За остан­ні 10 ро­ків пло­ща по­сі­вів ну­ту в Укра­ї­ні збіль­ши­ла­ся в по­над 10 ра­зів і ста­но­вить 50–70 тис. ге­кта­рів.

Гу­сто­та по­сі­вів і вро­жай­ність

У За­хі­дно­му Лі­со­сте­пу нут є ма­ло­по­ши­ре­ною куль­ту­рою, для ньо­го від­су­тні до­слі­дні да­ні що­до опти­маль­них норм ви­сі­ву. Осо­бли­во це пи­та­н­ня стає акту­аль­ним під час упро­ва­дже­н­ня но­вих сор­тів. У до­слі­дже­н­нях ви­вча­ли­ся шість норм ви­сі­ву (0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 млн/га) для трьох сор­тів: Пам’ять, Трі­умф і Яри­на. Ді­а­па­зон норм ви­сі­ву бу­ло обра­но ви­хо­дя­чи з ана­лі­зу ре­ко­мен­да­цій із лі­те­ра­тур­них дже­рел. До­слі­дже­н­ня про­во­ди­ли в ла­бо­ра­то­рії ро­слин­ни­цтва на до­слі­дних по­лях Ін­сти­ту­ту сіль­сько­го го­спо­дар­ства Кар­пат­сько­го ре­гіо­ну НААН. Ґрунт до­слі­дної ді­лян­ки (сі­рий лі­со­вий по­верх­не­во­о­гле­є­ний) ха­ра­кте­ри­зу­є­ться та­ки­ми агро­хі­мі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми: вміст гу­му­су у ша­рі 0–20 см (за Тю­рі­ним) — 2,1%, рн со­льо­ве — 5,8, лег­ко­гі­дро­лі­зо­ва­но­го азо­ту (за Корн­філь­дом) — 112,7 мг/кг, ру­хо­мих форм фо­сфо­ру (за Кір­са­но­вим) — 111,0 мг/кг, ка­лію (за Кір­са­но­вим) — 109,0 мг/кг ґрун­ту.

Ре­зуль­та­ти на­ших до­слі­джень, які на­ве­де­но в табл. 1, по­ка­за­ли зна­чну рі­зни­цю у про­ду­ктив­но­сті між сор­та­ми. За­зна­чи­мо, що ниж­чу вро­жай­ність сор­ту Трі­умф мо­жна по­ясни­ти мен­шою стій­кі­стю до ура­же­н­ня хво­ро­ба­ми в умо­вах За­хі­дно­го Лі­со­сте­пу.

У про­це­сі роз­роб­ки еле­мен­тів ін­тен­сив­ної те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня но­вих сор­тів ну­ту ва­жли­во бу­ло вста­но­ви­ти опти­маль­ні їх нор­ми ви­сі­ву. Всі до­слі­джу­ва­ні сор­ти фор­му­ва­ли най­ви­щу вро­жай­ність на ва­рі­ан­ті з нор­мою ви­сі­ву 0,8 млн/га (табл. 1). Во­на бу­ла ви­со­кою в ді­а­па­зо­ні норм ви­сі­ву 0,7–0,9 млн/га. В умо­вах до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня най­мен­ша вро­жай­ність, як і очі­ку­ва­ло­ся, бу­ла за мі­ні­маль­них норм ви­сі­ву. Так, якщо на ва­рі­ан­ті з нор­мою ви­сі­ву 0,8 млн/га уро­жай­ність сор­ту Яри­на ста­но­вить 3,40 т/га, то за нор­ми 0,4 млн во­на змен­ши­ла­ся до 2,82 т/га, або на 0,58 т/га. Ана­ло­гі­чна за­ко­но­мір­ність спо­сте­рі­га­ла­ся та­кож в ін­ших сор­тів.

Си­сте­ма за­хи­сту

У всьо­му сві­ті на ну­ті ви­яв­ле­но по­над 50 хво­роб, в Укра­ї­ні най­більш роз­по­всю­дже­ні, які зав­да­ють най­біль­шої шко­ди, є аско­хі­тоз і фу­за­рі­о­зна ко­ре­не­ва гниль і в’яне­н­ня. За спри­я­тли­вих умов для роз­ви­тку па­то­ге­на втра­ти вро­жаю мо­жуть ся­га­ти 100%. Ін­тен­сив­ний роз­ви­ток хво­роб спо­сте­рі­га­є­ться в пе­рі­од ря­сних до­щів за тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря +20…+25 °С. В умо­вах За­хі­дно­го Лі­со­сте­пу Укра­ї­ни ці хво­ро­би ви­вче­но ма­ло, то­му про­ве­де­н­ня по­стій­но­го мо­ні­то­рин­гу що­до них є акту­аль­ним.

Та­бли­ця 1. Уро­жай­ність сор­тів ну­ту за­ле­жно від норм ви­сі­ву, т/га*

Сорт Пам’ять

Сорт Трі­умф

Сорт Яри­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.