Гер­бі­ци­ди для ну­ту

На­ве­де­но ре­зуль­та­ти до­слі­джень що­до впли­ву гер­бі­ци­дів, зокре­ма ґрун­то­вих пре­па­ра­тів і гра­мі­ні­ци­дів, на за­бур’яне­ність по­сі­ву й уро­жай­ність ну­ту

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - РО­МАН ГУТЯНСЬКИЙ, канд. с.-г. на­ук Ін­сти­тут ро­слин­ни­цтва ім. В. Я. Юр’єва НААН Укра­ї­ни

Остан­ні­ми ро­ка­ми че­рез стрім­кі змі­ни клі­ма­ту в бік по­те­плі­н­ня по­сі­ви ну­ту ста­ли по­ши­рю­ва­тись в Укра­ї­ні. Куль­ту­ра ви­три­мує по­су­ху й спе­ку, а до­сить ви­со­ка ці­на на то­вар­не зер­но зу­мов­лює збіль­ше­н­ня об­ся­гів екс­пор­ту ну­ту.

Нут за до­ста­тньої гу­сто­ти та спри­я­тли­вих для ро­сту й роз­ви­тку умов більш кон­ку­рен­то­зда­тний що­до бур’янів, ніж го­рох і на­віть соя. Так, згі­дно з на­ши­ми три­рі­чни­ми до­слі­дже­н­ня­ми, най­біль­шу за­галь­ну кіль­кість бур’янів у по­сі­вах сої ви­яв­ле­но на по­ча­тку ве­ге­та­ції (600 шт./м²), а го­ро­ху й ну­ту — у її се­ре­ди­ні (від­по­від­но 644 і 495 шт./м²). Та­кож уста­нов­ле­но, що се­ред цих зер­но­бо­бо­вих куль­тур най­біль­шу час­тку в за­галь­ній ма­сі агро­фі­то­це­но­зу на­при­кін­ці ве­ге­та­ції мав нут. Так, пи­то­ма час­тка ну­ту в за­галь­ній су­хій ма­сі агро­фі­то­це­но­зу (бур’яни + куль­тур­ні ро­сли­ни) на­при­кін­ці ве­ге­та­ції ста­но­ви­ла 71%, а го­ро­ху й сої — 56 і 46% від­по­від­но. Це свід­чить про те, що за рів­нем кон­ку­рен­тної зда­тно­сті що­до бур’янів на пер­шій по­зи­ції був нут, а на дру­гій і тре­тій — соя та го­рох.

Ре­зуль­та­ти на­ших до­слі­джень свід­чать, що в се­ге­таль­но­му угру­пу­ван­ні по­сі­ву ну­ту за кіль­кі­стю до­мі­ну­ють зла­ко­ві одно­рі­чні бур’яни, на­сам­пе­ред ми­шій си­зий і пло­ску­ха зви­чай­на. Де­що мен­ше — дво­доль­ні ма­ло­рі­чні бур’яни (щи­ри­ця зви­чай­на, ку­ко­ли­ця бі­ла, чи­стець одно­рі­чний, гір­чак роз­ло­гий, ло­бо­да бі­ла, гір­чи­ця по­льо­ва, ам­бро­зія по­ли­но­ли­ста та ін­ші). Се­ред дво­доль­них ба­га­то­рі­чних бур’янів до­мі­ну­ють осо­ти ро­же­вий і жов­тий, бе­рез­ка по­льо­ва.

Умо­ви до­слі­джень

Бур’яни істо­тно впли­ва­ють на про­ду­ктив­ність ну­ту, то­му в йо­го ви­ро­щу­ван­ні до­ціль­но за­сто­со­ву­ва­ти гер­бі­ци­ди. Про­те на­у­ко­вих до­слі­джень, які б до­зво­ли­ли за­про­по­ну­ва­ти ви­ро­бни­кам низ­ку гер­бі­ци­дів для за­сто­су­ва­н­ня в по­сі­вах ну­ту, обмаль. На сьо­го­дні офі­цій­но до­зво­ле­ні до ви­ко­ри­ста­н­ня у по­сі­вах ну­ту ґрун­то­ві гер­бі­ци­ди на осно­ві пен­ди­ме­та­лі­ну (330 г/л) — Пан­да й Трамп (від­по­від­но, з 2014 р. і 2016 р.), а та­кож на осно­ві флу­ро­хло­ри­до­ну (250 г/л) — Рей­сер (із 2016 р.).

Ми по­ча­ли впер­ше до­слі­джу­ва­ти при­да­тність рі­зних гер­бі­ци­дів до за­сто­су­ва­н­ня в по­сі­вах ну­ту у 2012 ро­ці (табл. 1). До­слі­дже­н­ня про­во­ди­ли в ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умо­вах схі­дної ча­сти­ни Лі­со­сте­пу Укра­ї­ни. Ґрунт — чор­но­зем ти­по­вий важ­ко­су­глин­ко­вий. По­пе­ре­дник — зернові ко­ло­со­ві куль­ту­ри (пше­ни­ця ози­ма, ячмінь ярий). До­брив не за­сто­со­ву­ва­ли. Основ­ну під­го­тов­ку ґрун­ту про­во­ди­ли по ти­пу по­лі­пше­но­го зя­бу. Пе­ред­по­сів­ний обро­бі­ток під нут по­ля­гав у ран­ньо­ве­сня­но­му бо­ро­ну­ван­ні й одній куль­ти­ва­ції. Ви­сі­ва­ли сорт ну­ту Трі­умф із ши­ри­ною між­рядь 15 см. Від­ра­зу пі­сля сів­би про­во­ди­ли пі­сля­по­сів­не при­ко­чу­ва­н­ня ґрун­ту.

У по­сі­вах вив­ча­ли ґрун­то­ві гер­бі­ци­ди Герб 900 (аце­то­хлор, 900 г/л), Серп (іма­з­ета­пір, 100 г/л), Ка­прал (про­ме­трин, 500 г/л), Адво­кат (ме­три­бу­зин, 600 г/л), Пан­да (пен­ди­ме­та­лін, 330 г/л), Стелс (флу­ро­хло­ри­дон, 250 г/л) та гра­мі­ні­ци­ди (про­ти­зла­ко­ві гер­бі­ци­ди) Фю­зі­лад Фор­те 150 ЕС (флу­а­зи­фопп-бу­тил, 150 г/л), Ле­мур (хі­за­ло­фоп-пте­фу­рил, 40 г/л), Мі­у­ра (хі­за­ло­фоп-п-етил, 125 г/л), Ара­мо 45 (те­пра­ло­кси­дим, 45 г/л), Се­ле­ніт (кле­то­дим, 120 г/л), Квін Стар Макс (хі­за­ло­фоп-п-етил, 125 г/л). Ґрун­то­ві пре­па­ра­ти вно­си­ли в до­схо­до­вий пе­рі­од (без за­гор­та­н­ня у ґрунт), а гра­мі­ні­цид — за до­ся­гне­н­ня зла­ко­ви­ми одно­рі­чни­ми бур’яна­ми ви­со­ти 10–15 см. Кон­троль — за­бур’яне­ний по­сів, без за­сто­су­ва­н­ня гер­бі­ци­дів.

Пло­ща облі­ко­вої ді­лян­ки за­ле­жно від схе­ми окре­мо­го до­слі­ду ста­но­ви­ла від 25 до 36 м², по­вто­ре­н­ня три­ра­зо­ве. На­при­кін­ці ве­ге­та­ції ну­ту під­ра­хо­ву­ва­ли бур’яни в роз­рі­зі основ­них агро­біо­ло­гі­чних груп. Зби­ра­ли нут се­ле­кцій­ним ком­бай­ном

Та­бли­ця 1. За­бур’яне­ність і вро­жай­ність ну­ту за дії гер­бі­ци­дів, 2012–2015 рр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.