Чим хво­рі­ти­муть бу­ря­ки

Про­ана­лі­зо­ва­но роз­ви­ток хво­роб цукро­вих бу­ря­ків ми­ну­ло­го ро­ку й на­да­но прогноз їх по­яви у 2018 ро­ці

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - НА­ТА­ЛЯ ЗАПОЛЬСЬКА, канд. с.-г. на­ук Ін­сти­тут біо­енер­ге­ти­чних куль­тур і цукро­вих бу­ря­ків Спі­вав­тор: Ка­те­ри­на Шен­дрик, канд. біол. на­ук

Роз­ви­ток хво­роб на цукро­вих бу­ря­ках у 2017 ро­ці мо­жна ви­зна­чи­ти як слаб­кий, по­рів­ню­ю­чи з по­ка­зни­ка­ми ми­ну­лих ро­ків. Це зу­мов­ле­но на­сам­пе­ред ско­ро­че­н­ням по­сів­них площ під куль­ту­рою цукро­вих бу­ря­ків у тих зо­нах, де ра­ні­ше їх ви­ро­щу­ва­ли ма­со­во, а та­кож умо­ва­ми ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду, що стри­му­ва­ли ін­тен­сив­ний роз­ви­ток хво­роб. Утім, це не озна­чає, що цьо­го ро­ку агро­но­ми мо­жуть роз­сла­би­ти­ся. Адже ін­фе­кція в ґрун­ті ли­ша­є­ться, а погода мо­же вне­сти свої ко­ре­кти­ви.

Ко­ре­не­їд схо­дів

То­рік спо­сте­рі­га­ли тен­ден­цію до змен­ше­н­ня роз­ви­тку хво­ро­би, як по­рів­ня­ти з по­пе­ре­днім по­ка­зни­ком: 3% про­ти 5% від­по­від­но. Пра­кти­чно в усіх обла­стях, де ви­сі­ва­ли цукро­ві бу­ря­ки, най­біль­ший роз­ви­ток ко­ре­не­ї­ду при­пав на І–ІІ де­ка­ду трав­ня. Ура­же­н­ня схо­дів збу­дни­ка­ми хво­ро­би сут­тє­во ко­ри­гу­ва­ло­ся по­го­дни­ми умо­ва­ми, що скла­ли­ся в пе­рі­од ве­ге­та­ції, а са­ме — від­су­тні­стю до­ста­тньої кіль­ко­сті во­ло­ги у ґрун­ті.

Ма­кси­маль­ний роз­ви­ток хво­ро­би спо­сте­ре­же­но в Ми­ко­ла­їв­ській (5%), Тер­но­піль­ській (4%) і Во­лин­ській (4%) обла­стях.

По­то­чно­го ро­ку роз­ви­ток ко­ре­не­ї­ду бу­де істо­тно ко­ри­гу­ва­ти­ся во­ло­гі­стю ґрун­ту й тем­пе­ра­ту­рою на фо­ні сут­тє­во­го за­па­су ґрун­то­вої ін­фе­кції, а та­кож які­стю по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу.

Для обме­же­н­ня роз­ви­тку ко­ре­не­ї­ду та по­сла­бле­н­ня йо­го шко­до­чин­но­сті на­сам­пе­ред тре­ба до­три­му­ва­ти­ся ком­пле­ксу агро­те­хні­чних за­хо­дів ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри в рі­зних ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних зо­нах, се­ред яких сут­тє­ве зна­че­н­ня має по­вер­не­н­ня бу­ря­ків на по­пе­ре­днє мі­сце сів­би. Роз­мі­щу­ва­ти цукро­ві бу­ря­ки по­трі­бно по кра­щих по­пе­ре­дни­ках, від­по­від­но для ко­жної зо­ни бу­ря­ко­сі­я­н­ня. Вно­си­ти ор­га­но-мі­не­раль­ні до­бри­ва, вра­хо­ву­ю­чи пра­виль­не спів­від­но­ше­н­ня еле­мен­тів жив­ле­н­ня. Ва­жли­во до­три­му­ва­ти­ся стро­ків сів­би та гли­би­ни за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня, обов’яз­ко­во обро­бле­но­го від­по­від­ною для ко­жно­го ре­гіо­ну за­хи­сно-сти­му­ля­цій­ною ком­по­зи­ці­єю.

Пе­ро­но­спо­роз

Не­справ­жня бо­ро­шни­ста ро­са сут­тє­во ко­ри­гу­ва­ла­ся по­су­шли­ви­ми умо­ва­ми, які при­гні­чу­ва­ли роз­ви­ток збу­дни­ка Peronospora shahtii, то­му го­спо­дар­сько­го зна­че­н­ня хво­ро­ба не ма­ла. Ін­тен­сив­ні­ше ура­жу­ва­ли­ся по­сі­ви в го­спо­дар­ствах Ки­їв­ської (12,4%) і Пол­тав­ської (9%) обла­стей.

Ура­хо­ву­ю­чи тен­ден­цію до змен­ше­н­ня ура­же­но­сті по­сі­вів цукро­вих бу­ря­ків не­справ­жньою бо­ро­шни­стою ро­сою в остан­ні ро­ки, роз­ви­ток хво­ро­би у 2018 ро­ці мо­жна очі­ку­ва­ти ли­ше за прохо­ло­дної (+14…+17 °С) та до­що­ви­тої погоди у трав­ні-черв­ні.

Ефе­ктив­ним за­хо­дом за­хи­сту від ура­же­н­ня по­сі­вів пе­ро­но­спо­ро­зом є на­сам­пе­ред про­сто­ро­ва ізо­ля­ція між на­сін­ни­ка­ми й бу­ря­ка­ми пер­шо­го ро­ку жи­т­тя (не мен­ше як 1000 м). Та­кож не слід до­пу­ска­ти зрі­дже­но­сті по­сі­вів і на­дмір­но­го вне­се­н­ня азо­тних до­брив. У ра­зі ін­тен­сив­но­го ура­же­н­ня на­сін­ни­ків слід про­во­ди­ти обро­бі­ток кра­йо­вих смуг у трав­ні, а за по­тре­би че­рез 12–15 днів су­ціль­но обро­бля­ти фун­гі­ци­да­ми.

Ко­ре­не­їд схо­дів

Цер­ко­спо­роз

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.