Шкі­дни­ки на ку­ку­ру­дзі

Про­ана­лі­зо­ва­но ри­зи­ки ура­же­н­ня по­сі­вів ку­ку­ру­дзи шкі­дни­ка­ми на під­ста­ві їхньо­го роз­ви­тку в по­пе­ре­дній се­зон

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ОКСА­НА ЛИТВИНЕНКО, канд. с.-г. на­ук ДУ Ін­сти­тут сіль­сько­го го­спо­дар­ства сте­по­вої зо­ни НААН Укра­ї­ни Спі­вав­тор: Те­тя­на Гир­ка

Устру­кту­рі по­сів­них площ ку­ку­ру­дза ста­но­вить 30–40%, в окре­мих го­спо­дар­ствах ся­гає й 70%. Спе­ці­а­лі­за­ція ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри від­бу­ва­є­ться в сі­во­змі­нах з ко­ро­ткою ро­та­ці­єю і ви­со­ким на­си­че­н­ням зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми, що спри­чи­няє аку­му­ля­цію ін­фе­кцій­но­го за­па­су хво­роб і спе­ці­а­лі­зо­ва­них шкі­дни­ків. Го­лов­ни­ми чин­ни­ка­ми, що де­ста­бі­лі­зу­ють ви­ро­бни­цтво зер­на, є шкі­дли­ві ор­га­ні­зми, які зни­жу­ють ефе­ктив­ність су­ча­сних те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи. То­рік на її по­сі­вах роз­ви­ва­ли­ся зла­ко­ві по­пе­ли­ці, сте­бло­вий ку­ку­ру­дзя­ний ме­те­лик, ба­вов­ни­ко­ва сов­ка, осе­ред­ко­во ін­ші шкі­дни­ки. На­скіль­ки актив­ни­ми во­ни бу­дуть на­сту­пно­го се­зо­ну — прогноз у про­по­но­ва­ній стат­ті.

Пів­ден­ний сі­рий (ку­ку­ру­дзя­ний) дов­го­но­сик

У пе­рі­од ве­ге­та­ції 2017 р. спо­сте­ре­же­но змен­ше­н­ня за­се­ле­них площ пів­ден­ним сі­рим дов­го­но­си­ком до 7% об­сте­же­них (2016 р. бу­ло 11%). Най­біль­ше за­се­ле­но угідь цим шкі­дни­ком бу­ло у Ки­їв­ській обла­сті (40% з об­сте­же­них площ). Чи­сель­ність шкі­дни­ка в пе­рі­од ве­ге­та­ції бу­ла на се­ре­дньо­ба­га­то­рі­чно­му рів­ні, ста­но­ви­ла до 0,7 екз./м², у Кі­ро­во­град­ській обла­сті се­ре­дня чи­сель­ність бу­ла біль­шою за 1,2–2 екз./м². Ним бу­ло по­шко­дже­но в слаб­ко­му, по­де­ку­ди в се­ре­дньо­му сту­пе­ні 2% схо­дів ку­ку­ру­дзи, ма­кси­маль­но 5% у сте­по­вих обла­стях. Осін­ні­ми об­сте­же­н­ня­ми вста­нов­ле­но, що за­се­ле­ність площ шкі­дни­ком ста­но­ви­ла 2% об­сте­же­них площ. Най­біль­ше за­се­ле­но угідь цим шкі­дни­ком бу­ло у Дні­про­пе­тров­ській (42%) та Оде­ській (32%) обла­стях. Щіль­ність шкі­дни­ків, що пі­шли на зи­мів­лю, бу­ла 0,4–1,2 екз./м² (Кі­ро­во­град­ська обл.). Зи­му­ю­чий за­пас дов­го­но­си­ків де­що збіль­шив­ся про­ти ми­ну­ло­го ро­ку й за спри­я­тли­вих умов пе­ре­зи­мів­лі та опти­маль­них умов ве­ге­та­ції у 2018 ро­ці в осе­ред­ках Він­ни­цької, Ки­їв­ської, Ми­ко­ла­їв­ської, Дні­про­пе­тров­ської, Кі­ро­во­град­ської, Оде­ської обла­стей шкі­дник мо­же зав­да­ти від­чу­тних по­шко­джень схо­дам про­са­пних куль­тур.

З ура­ху­ва­н­ням зи­му­ю­чо­го за­па­су на­ве­сні 2018 ро­ку за умов ран­ньої і дру­жньої ве­сни до­бре про­грі­то­го і зво­ло­же­но­го ґрун­ту мо­жна очі­ку­ва­ти ло­каль­ні по­шко­дже­н­ня дро­тя­ни­ка­ми, ли­чин­ка­ми стар­ших ві­ків хру­щів перш за все на ку­ку­ру­дзі на пло­щах, де не за­сто­со­ву­ва­лись ґрун­то­ві ін­се­кти­ци­ди. Не­справ­жні дро­тя­ни­ки і пів­ден­ний дов­го­но­сик роз­ви­ва­ти­му­ться і шко­ди­ти­муть ро­сли­нам за умов три­ва­лої по­су­хи.

Оскіль­ки у 2018 ро­ці очі­ку­є­ться ма­со­вий літ хру­щів у біль­шо­сті обла­стей, то ли­чин­ки стар­ших ві­ків мо­жуть ви­кли­ка­ти зрі­дже­н­ня по­сі­вів у де­яких ра­йо­нах До­не­цької, За­по­різь­кої, Іва­но-фран­ків­ської, Ки­їв­ської, Пол­тав­ської, Чер­ні­ве­цької, Чер­ні­гів­ської, Рів­нен­ської обла­стей.

Сте­бло­вий ме­те­лик

Остан­ні­ми ро­ка­ми спо­сте­рі­га­є­ться зни­же­н­ня чи­сель­но­сті по­пу­ля­ції сте­бло­во­го ме­те­ли­ка май­же по­всю­ди в Укра­ї­ні, про­те він за­ли­ша­є­ться одним з най­не­без­пе­чні­ших шкі­дни­ків тов­сто­сте­бло­вих куль­тур.

За­се­ле­ність ро­слин­них ре­шток гу­се­ни­ця­ми на­ве­сні 2017-го ста­но­ви­ла 2–20%, ма­кси­маль­но 75–99% (Іва­но-фран­ків­ська, Сум­ська обл.). За­ги­бель гу­се­ниць від ен­то­мо­фа­гів, хво­роб та ін­ших чин­ни­ків ста­но­ви­ла 5–28%. Біль­ший від­со­ток за­ги­бе­лі, 39–42%, спо­сте­ре­же­но в За­кар­пат­ській і Чер­ка­ській обла­стях, пе­ре­ва­жно від хво­роб.

У Сте­пу та в За­кар­пат­ській обла­сті сте­бло­вий ме­те­лик роз­ви­вав­ся в двох по­ко­лі­н­нях, у Лі­со­сте­пу і По­ліс­сі — в одно­му. По­шко­джу­вав зер­но­ву та цукро­ву ку­ку­ру­дзу, осе­ред­ка­ми ін­ші тов­сто­сте­бло­ві куль­ту­ри та бур’яни.

У Сте­пу літ ме­те­ли­ків пер­шої ге­не­ра­ції роз­по­чав­ся в пер­шій де­ка­ді черв­ня, за ви­ня­тком Кі­ро­во­град­ської та Дні­про­пе­тров­ської обла­стей, де йо­го по­ча­ток від­мі­ти­ли в дру­гій де­ка­ді черв­ня. Ін­тен­сив­ність льо­ту ме­те­ли­ків ста­но­ви­ла 2–4 осо­бин на фе­ро­мон­ну пас­тку на до­бу, та 1–3, ма­кси­маль­но 5 осо­бин на пас­тку за ніч. Від­кла­да­н­ня яєць шкі­дни­ком роз­по­ча­ло­ся з дру­гої де­ка­ди черв­ня. Яй­це­клад­ки ви­яв­ля­ли на 0,5–12% ро­слин ку­ку­ру­дзи. З по­ча­тку ли­пня по­ча­ло­ся ві­дро­дже­н­ня гу­се­ниць. Пе­рі­од роз­ви­тку гу­се­ниць сте­бло­во­го ме­те­ли­ка в біль­шо­сті

Сте­бло­вий ме­те­лик

Шкі­дли­вість сте­бло­во­го ме­те­ли­ка

Ли­чин­ка хру­ща

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.