День агро­но­ма — 2018

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ -

Від­но­сно те­пла зи­ма 2017/2108 ро­ку дов­го не да­ва­ла ввійти у стан спо­кою по­сі­вам ози­мих куль­тур, тож і агро­но­ми в го­спо­дар­ствах теж по­стій­но пе­ре­бу­ва­ли в то­ну­сі. На­пев­но, на­ша єв­ро­ін­те­гра­ція якось впли­ває на клі­ма­ти­чні про­це­си, че­рез що, мо­жли­во, як і в Єв­ро­пі, не­за­ба­ром ми всю зи­му до­гля­да­ти­ме­мо озимі куль­ту­ри, а вже в лю­то­му змо­же­мо спо­сте­рі­га­ти за від­нов­ле­н­ням актив­них ве­ге­та­цій­них про­це­сів. Так чи так, але під час тра­ди­цій­ної що­рі­чної кон­фе­рен­ції «День агро­но­ма», яку жур­нал The Ukrainian Farmer про­вів 20–21 лю­то­го, чі­тко від­чу­ва­ла­ся на­ла­што­ва­ність аграр­них спе­ці­а­лі­стів на рі­шу­чі дії. Вже із са­мо­го по­ча­тку між агра­рі­я­ми-пра­кти­ка­ми роз­по­ча­ли­ся ди­ску­сії, під­три­ма­ні на­у­ков­ця­ми-мо­де­ра­то­ра­ми: ака­де­мі­ка­ми НААН Укра­ї­ни Ми­ко­лою Гав­ри­лю­ком та Оле­ксан­дром Іва­щен­ком, до­кто­ром сіль­го­спна­ук Еду­ар­дом Де­го­дю­ком, чле­на­ми-ко­ре­спон­ден­та­ми НААНУ Се­ме­ном Тан­чи­ком та Сві­тла­ною Ка­лен­ською.

За­га­лом кон­фе­рен­ція зі­бра­ла по­над 200 уча­сни­ків, се­ред яких бу­ли в основ­но­му ди­ре­кто­ри сіль­госп­під­при­ємств, ке­рів­ни­ки агро­но­мі­чних служб, пред­став­ни­ки ком­па­ній-по­ста­чаль­ни­ків, на­у­ков­ці.

Ге­не­раль­ним спон­со­ром за­хо­ду ви­сту­пи­ла ком­па­нія «Кун-укра­ї­на». Та­кож до­по­ма­га­ли в ор­га­ні­за­ції кон­фе­рен­ції ком­па­нії «Арі­ста Лай­фсайенс», «Квс-укра­ї­на», «Агро­сем», «Ав­густ Укра­ї­на», «Сам­міт-агро Укра­ї­на», «Бер­ту», КЕТ, «Бту-центр», «Лімагрейн», ВНІС.

Осо­бли­во хо­ті­ло­ся б від­зна­чи­ти та­кі до­по­віді уча­сни­ків:

• Роль за­хи­сту ро­слин у під­ви­щен­ні вро­жай­но­сті і яко­сті зер­на — до­по­від­ач Бо­рис Они­щен­ко («Кун»);

• Збе­ре­же­н­ня ґрун­то­вої во­ло­ги, ае­ра­ція ґрун­ту та бо­роть­ба з бур’яна­ми — до­по­від­а­чі Оле­ксандр Мір­нен­ко («КЕТ Укра­ї­на»);

• Хо­ло­до­стій­кість — клю­чо­ва ха­ра­кте­ри­сти­ка су­ча­сних гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи — до­по­від­ач Сер­гій Кра­снов­ський («Кв­сукра­ї­на»);

• Ін­но­ва­ції в те­хно­ло­гі­ях жив­ле­н­ня по­льо­вих куль­тур — до­по­від­ач Сер­гій Ма­шин­ник («Арі­ста Лай­фсайенс»);

• Но­ві те­хно­ло­гії для за­хи­сту по­льо­вих куль­тур — до­по­від­а­чі Оле­ксандр Олійник («Сам­міт-агро Укра­ї­на»);

• Те­хні­ка для за­хи­сту ро­слин. Но­ві рі­ше­н­ня — до­по­від­ач Оле­на Пель­тек («Бер­ту»);

• Ви­бір ком­пле­ксних форм до­брив для жив­ле­н­ня сіль­гос­пкуль­тур — до­по­від­ач Бо­г­дан Гор­бу­нок (ТОВ «Агро­сем»);

• Пре­па­рат Гра­унд­фікс для під­ви­ще­н­ня до­сту­пно­сті біо­ген­них еле­мен­тів жив­ле­н­ня — до­по­від­ач Оле­ксандр Шмор­гун («Бту­центр»);

• Осо­бли­во­сті ви­ро­щу­ва­н­ня со­ня­шни­ку в рі­зних клі­ма­ти­чних зо­нах — до­по­від­ач Во­ло­ди­мир Ско­рик (ТОВ «АПК ВНІС»);

• Те­хно­ло­гія опти­мі­за­ції по­су­хо­стій­ко­сті ку­ку­ру­дзи — до­по­від­ач Во­ло­ди­мир Ку­зьмич («Лімагрейн Укра­ї­на»);

• Ін­но­ва­ції від ком­па­нії «Ав­густ» — до­по­від­ач Іри­на Ка­сья­нен­ко («Ав­густ Укра­ї­на»).

Ре­да­кція жур­на­лу The Ukrainian Farmer ба­жає усім уча­сни­кам кон­фе­рен­ції ви­со­ких уро­жа­їв, гі­дних при­бу­тків і за­до­во­ле­н­ня від пра­ці!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.