Еко­но­мія на зап­ча­сти­нах

Ви­ко­ри­ста­н­ня ві­тчи­зня­них зап­ча­стин в ім­порт­них зер­но­зби­раль­них ком­бай­нах мо­же змен­ши­ти со­бі­вар­тість зби­раль­них ро­біт на 5–6 дол. на ге­ктар

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ВІ­КТОР ШЕЙЧЕНКО, д-р техн. на­ук Пол­тав­ська дер­жав­на аграр­на ака­де­мія Спі­вав­то­ри: Ми­хай­ло Ане­ляк, Аль­ві­ан Ку­зьмич, кан­ди­да­ти техн. на­ук

Те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня те­хно­ло­гі­чних про­це­сів зби­ра­н­ня зер­но­вих куль­тур стру­ктур­но й кіль­кі­сно змі­ню­ю­ться, що є на­слід­ком при­та­ман­них остан­ньо­му де­ся­ти­річ­чю пе­ре­бу­дов. Те­хні­ко-те­хно­ло­гі­чні но­ва­ції ма­ють гло­баль­ний не­зво­ро­тний ха­ра­ктер. Не за­ли­ши­ли осто­ронь ці про­це­си й кон­стру­кції су­ча­сних зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів, які пов­ною мі­рою де­мон­стру­ють пе­ре­до­ві до­ся­гне­н­ня люд­ства. Без пе­ре­біль­ше­н­ня зер­но­зби­раль­ний комбайн сьо­го­де­н­ня — це те­хні­чно до­ско­на­лий об’єкт, над­зви­чай­но ін­те­ле­кту­а­лі­зо­ва­ний, ви­со­ко­про­ду­ктив­ний, енер­ге­ти­чно по­ту­жний. При­ро­дно, що за та­ких умов від­бу­ва­є­ться по­сту­по­ве змен­ше­н­ня за­галь­ної кіль­ко­сті ком­бай­нів. Се­зон­не на­ван­та­же­н­ня на один комбайн тіль­ки на зби­ран­ні ран­ніх зер­но­вих в Укра­ї­ні збіль­ши­ло­ся до 240 га, то­ді як в кра­ї­нах ЄС во­но ста­но­вить 80 га. По­пов­не­н­ня пар­ку зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів від­бу­ва­є­ться пе­ре­ва­жно зав­дя­ки над­хо­джен­ню на наш ри­нок вжи­ва­ної іно­зем­ної те­хні­ки.

Слід за­зна­чи­ти, що вар­тість те­хні­ки за­кор­дон­но­го ви­ро­бни­цтва по­стій­но зро­стає. Від­по­від­но, збіль­шу­ю­ться ви­тра­ти на під­три­ма­н­ня її у пра­це­зда­тно­му ста­ні. Що­рі­чно тіль­ки на при­дба­н­ня зап­ча­стин для ком­бай­нів укра­їн­ські агра­рії ви­тра­ча­ють близь­ко 425–450 млн дол. І ці ви­тра­ти по­стій­но зро­ста­ють. То­му акту­аль­ним є пи­та­н­ня змен­ше­н­ня ви­трат на ре­монт ім­порт­них зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів шля­хом роз­ши­ре­н­ня еле­мен­тної ба­зи й осво­є­н­ня ви­пу­ску за­па­сних ча­стин ві­тчи­зня­ни­ми під­при­єм­ства­ми.

В остан­ні ро­ки зна­чно змі­ни­ла­ся стру­кту­ра пар­ку зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів Укра­ї­ни. Во­на ха­ра­кте­ри­зу­є­ться зна­чним рі­зно­ма­ні­т­тям як за мо­де­ля­ми, так і за тер­мі­ном їх екс­плу­а­та­ції. Ри­нок те­хні­ки ха­ра­кте­ри­зу­є­ться від­чу­тним пе­ре­ва­жа­н­ням ком­бай­нів, що бу­ли у вжи­тку, над но­ви­ми. Ра­зом з цим зро­стає акту­аль­ність еко­но­мі­чної оцін­ки ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня те­хні­ки за­кор­дон­но­го ви­ро­бни­цтва. Осо­бли­во це сто­су­є­ться ви­трат на ре­монт і те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня ком­бай­нів за­ле­жно від їх рі­чно­го за­ван­та­же­н­ня та по­ча­тко­вої рин­ко­вої ці­ни.

На­яв­ні до­слі­дже­н­ня не да­ють від­по­віді на за­пи­та­н­ня, які пов’яза­ні з рі­чним за­ван­та­же­н­ням і по­ча­тко­вою рин­ко­вою ці­ною ком­бай­на, впли­вом вар­то­сті ре­мон­ту та те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня на со­бі­вар­тість ви­ко­на­них ро­біт, та тер­мі­ном са­мо­оку­пно­сті ім­порт­них ком­бай­нів.

У ННЦ «ІМЕСГ» бу­ли про­ве­де­ні до­слі­дже­н­ня рин­ку зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів в Укра­ї­ні. Ві­дзна­че­но, що на сьо­го­дні укра­їн­ський спо­жи­вач орі­єн­ту­є­ться пе­ре­ва­жно на про­по­зи­ції іно­зем­них фірм (рис. 1). Основ­ним по­тен­цій­но кон­ку­рен­то­спро­мо­жним ви­ро­бни­ком зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів у нас в дер­жа­ві за­ли­ша­є­ться ВАТ «Хер­сон­ський ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод», який про­тя­гом 2006–2008 рр. ви­пу­стив близь­ко 450 ком­бай­нів КЗС-9-1 «Сла­ву­тич». Про­те ви­ро­бни­ча про­гра­ма цьо­го під­при­єм­ства в остан­ні ро­ки ско­ро­ти­ла­ся до оди­ни­чних машин, що свід­чить про згор­та­н­ня ві­тчи­зня­но­го ком­бай­но­бу­ду­ва­н­ня.

Ри­нок ім­порт­них зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів пред­став­ле­ний у на­шій дер­жа­ві пе­ре­ва­жно брен­да­ми во­сьми про­від­них фірм. У за­галь­но­му об­ся­зі ре­а­лі­за­ції ком­бай­нів їх час­тка ста­но­вить близь­ко 85%. Про­від­ні мі­сця по­сі­да­ють фір­ми New Holland (44% рин­ку), Claas (21,4–26,6%) та John Deere (17,4–23,9%). Пи­то­ма ва­га в се­гмен­ті рин­ку вжи­ва­них ком­бай­нів за­ли­ша­є­ться до­во­лі ва­го­мою (в ме­жах 45–55%) та має стій­ку тен­ден­цію до зро­ста­н­ня.

Ми про­ве­ли до­слі­дже­н­ня ви­трат на за­па­сні ча­сти­ни за умов екс­плу­а­та­ції ком­бай­нів John Deere в Укра­ї­ні про­тя­гом 5–10 ро­ків. Під спо­сте­ре­же­н­ням пе­ре­бу­ва­ли ком­бай­ни з тер­мі-

Рис. 1. Об­ся­ги про­да­жу зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів в Укра­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.