За­со­би вне­се­н­ня РМД

Зро­бле­но огляд ві­тчи­зня­них і за­кор­дон­них те­хні­чних рі­шень, що до­зво­ля­ють вно­си­ти рід­кі мі­не­раль­ні до­бри­ва як у ґрунт, так і по­за­ко­ре­не­во

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ВО­ЛО­ДИ­МИР ВОЙНОВСЬКИЙ, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії УКРНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го

На сьо­го­дні в Укра­ї­ні рід­кі мі­не­раль­ні до­бри­ва (РМД) ви­ко­ри­сто­ву­ють не біль­ше як 10–15% го­спо­дарств. При­чи­на­ми цьо­го мо­жна на­зва­ти їх ви­со­ку вар­тість (хо­ча твер­ді до­бри­ва теж не­де­ше­ві) і їх не­ве­ли­кий асор­ти­мент, а та­кож від­су­тність у го­спо­дар­ствах су­ча­сних машин для їх при­го­ту­ва­н­ня та вне­се­н­ня.

Уне­се­н­ня до­брив у рід­кій фор­мі є на­йопти­маль­ні­шим для ро­слин. Осо­бли­во ефе­ктив­не за­сто­су­ва­н­ня рід­ких мі­не­раль­них до­брив у по­су­шли­вих ра­йо­нах: по­рів­ню­ю­чи з гра­ну­ла­ми, во­ни швид­ше за­сво­ю­ю­ться й ін­тен­сив­ні­ше впли­ва­ють на ро­сли­ни. Та­кож за­без­пе­чу­є­ться рів­но­мір­ність над­хо­дже­н­ня по­жив­них ре­чо­вин до ко­ре­не­вої си­сте­ми. Вне­се­н­ня до­брив мо­жли­ве на рі­зних ста­ді­ях ве­ге­та­ції ро­слин: як під час сів­би або са­ді­н­ня, так і за по­за­ко­ре­не­во­го піджив­ле­н­ня. Ще одні­єю не­за­пе­ре­чною пе­ре­ва­гою рід­ких мі­не­раль­них до­брив є їх ви­пуск у зру­чній для збе­рі­га­н­ня і ви­ко­ри­ста­н­ня фор­мі, що у свою чер­гу зни­жує ви­тра­ти на транс­пор­ту­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня та роз­ван­та­же­н­ня до­брив. До­да­тко­во за­зви­чай роз­чин уже го­то­вий до за­сто­су­ва­н­ня. Вне­се­н­ня до­брив не ви­ма­гає до­да­тко­вих ви­трат на зва­жу­ва­н­ня, роз­чи­не­н­ня й філь­тра­цію. Крім то­го, за­со­би вне­се­н­ня рід­ких до­брив дов­го­ві­чні­ші, ніж роз­ки­да­чі твер­дих до­брив. Рід­кі до­бри­ва вно­сять машинами, обла­дна­ни­ми до­ло­та­ми, які йдуть за ди­ском, або труб­ка­ми з не­ір­жав­ної ста­лі, що роз­та­шо­ва­ні між рі­заль­ни­ми ди­ска­ми чи на тиль­но­му бо­ці ла­пи. Для вне­се­н­ня КАС об­при­ску­ва­чем ви­ко­ри­сто­ву­ють ін­же­ктор­ні, де­фле­ктор­ні роз­пи­лю­ва­чі та по­двій­ні під­ві­ски або шлан­ги.

Да­лі пред­ста­ви­мо те­хні­чну ха­ра­кте­ри­сти­ку та ко­ро­тку бу­до­ву машин для вне­се­н­ня рід­ких мі­не­раль­них до­брив, за­ве­зе­них і ви­го­тов­ле­них в Укра­ї­ні. Одним із про­від­них укра­їн­ських ви­ро­бни­ків те­хні­ки для вне­се­н­ня рід­ких мі­не­раль­них до­брив є ПРАТ «Бо­гу­слав­ська сіль­гос­пте­хні­ка». Пі­джив­лю­вач ПЖУ-5000 (фо­то 1, а) при­зна­че­но для су­ціль­но­го вне­се­н­ня в ґрунт рід­ких мі­не­раль­них до­брив. Агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ра­ми тя­го­во­го кла­су 3 (170 к. с.). Спо­сіб агре­га­ту­ва­н­ня — на­пів­при­чі­пний. На піджив­лю­ва­чі вста­нов­ле­но хі­мі­чно стій­кий тов­сто­стін­ний пла­сти­ко­вий бак. На­ла­шту­ва­н­ня аплі­ка­то­ра на пев­ну нор­му здій­сню­є­ться за до­по­мо­гою ме­ха­ні­чно­го ре­гу­ля­то­ра, який за­без­пе­чує по­да­чу рі­ди­ни на се­кції аплі­ка­то­ра, а зай­ву рі­ди­ну пе­ре­на­прав­ляє в бак. Нор­ма вне­се­н­ня (л/га) по­ка­зу­є­ться на дис­плеї мо­ні­то­ра, вста­нов­ле­но­го в ка­бі­ні тра­кто­ра. По­да­ча рі­ди­ни здій­сню­є­ться за до­по­мо­гою мем­бран­но-пор­шне­во­го на­со­са іта­лій­ської фір­ми Annovi Reverberi. При­від на­со­са здій­сню­є­ться від ко­ле­са, зав­дя­ки чо­му за­без­пе­чу­є­ться по­стій­на нор­ма вне­се­н­ня рі­ди­ни не­за­ле­жно від змі­ни швид­ко­сті ру­ху агре­га­та. По­да­ча ро­бо­чої рі­ди­ни від­бу­ва­є­ться че­рез ро­та­ме­три, на яких за­крі­пле­но фор­сун­ки з ка­лі­бро­ва­ни­ми отво­ра­ми (шай­ба-до­за­тор). Во­ни роз­по­ді­ля­ють за­галь­ний по­тік рі­ди­ни до ро­бо­чих ор­га­нів піджив­лю­ва­ча й за­без­пе­чу­ють рів­но­мір­ність уне­се­н­ня по ши­ри­ні за­хва­ту. Ро­та­метр (фо­то 1, б) — гра­ду­йо­ва­на про­зора пла­сти­ко­ва кол­ба з куль­кою все­ре­ди­ні — слу­гує для ві­зу­а­лі­за­ції про­це­су вне­се­н­ня до­бри­ва і си­гна­лі­зує про за­би­ва­н­ня ро­бо­чо­го ор­га­ну. Під час ро­бо­ти по­тік рі­ди­ни під­ні­має куль­ку в кол­бі на пев­ну ви­со­ту, що свід­чить про нор­маль­ну ро­бо­ту си­сте­ми. Якщо в ро­бо­ті агре­га­та ви­ни­кло бло­ку­ва­н­ня по­да­чі рі­ди­ни до ро­бо­чо­го ор­га­ну (за­би­ва­н­ня то­що), то­ді куль­ка опу­ска­є­ться на дно. Вне­се­н­ня рід­ких до­брив у ґрунт за­без­пе­чу­є­ться за до­по­мо­гою ди­ско­во­го ро­бо­чо­го ор­га­ну. Він скла­да­є­ться з ди­ска та фі­гур­но­го но­жа, що вста­нов­ле­ний одра­зу за ди­ском, до яко­го крі­пи­ться ме­та­ле­ва труб­ка для по­да­чі рі­ди­ни в ґрунт. Уне­се­н­ня до­брив про­во­ди­ться під ти­ском 4–6 атмо­сфе­ри, що зво­дить до мі­ні­му­му мо­жли­вість за­би­ва­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів. Гли­би­на вне­се­н­ня — 12–20 см. Кіль­кість ро­бо­чих ор­га­нів — 19 шт.

Аме­ри­кан­ська фір­ма Unverferth пред­став­ляє агре­га­ти Nutrimax 1400 Liquid Fertilizer Applicator з об’ємом ба­ка 5180 л (фо­то 2, а). Агре­га­ти Nutrimax скла­да­ю­ться із цен­траль­ної ра­ми з при­чі­пною сни­цею та хо­до­ви­ми ко­ле­са­ми, до якої при­єд­на­но се­кції з ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми. На се­кці­ях мон­ту­є­ться обладнання для вне­се­н­ня в ґрунт рід­ких мі­не­раль­них до­брив. До йо­го скла­ду вхо­дять кла­пан ре­гу­лю­ва­н­ня ти­ску (й від­по­від­но нор­ми йо­го вне­се­н­ня), ко­ле­кто­ри, ко­му­ні­ка­ції, ро­бо­чі ор­га­ни для без­по­се­ре­дньо­го вне­се­н­ня до­брив у ґрунт (фо­то 2, б). Во­ни скла­да­ю­ться з роз­рі­зно­го ди­ска, роз­пу­шу­ва­ча з тру­бо­про­во­дом, ущіль­ню­валь­но­го ко­тка й пру­жи­ни ре­гу­лю­ва­н­ня ти­ску на ґрунт.

Фо­то 1. Пі­джив­лю­вач мі­не­раль­них до­брив ПЖУ-5000 (а) і ро­та­метр (б)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.