Обра­ти пра­виль­ні ши­ни

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ -

нею. З ін­шо­го бо­ку, во­на має біль­ший су­про­тив ко­чен­ню зав­дя­ки ве­ли­ко­му вну­трі­шньо­му тер­тю й гір­ше пе­ре­дає тя­го­ве зу­си­л­ля на ґрунт, бо пля­ма кон­та­кту має мен­шу пло­щу.

У ра­ді­аль­них ши­нах кар­кас ви­ко­на­но з ме­та­ле­во­го дро­ту, один шар яко­го роз­та­шо­ва­но по­пе­рек до на­прям­ку ру­ху. Під про­те­кто­ром роз­та­шо­ву­ють так зва­ні па­ски брей­ке­ра, ар­мо­ва­ні ме­та­ле­ви­ми або ней­ло­но­ви­ми ни­тка­ми. Во­ни слу­гу­ють для під­си­ле­н­ня зо­ни про­те­кто­ра. Ра­ді­аль­ні ши­ни по­тре­бу­ють то­чні­шо­го ке­ру­ва­н­ня ти­ском, але це дає змо­гу ви­тра­ча­ти мен­ше па­ли­ва та за­без­пе­чу­ва­ти кра­щу пе­ре­да­чу тя­го­во­го зу­си­л­ля на ґрунт зав­дя­ки біль­шій пло­щі кон­та­кту. Строк екс­плу­а­та­ції ра­ді­аль­них шин та­кож від­чу­тно біль­ший, оскіль­ки во­ни кра­ще про­ти­сто­ять по­шко­дже­н­ням і по­віль­ні­ше зно­шу­ю­ться.

Роз­мір і кіль­кість

Роз­мір шин і їх кіль­кість (оди­нар­ні, здво­є­ні або стро­є­ні ко­ле­са) час­тко­во ви­зна­ча­ю­ться ви­ро­бни­ком тра­кто­рів, а та­кож по­тре­ба­ми й по­ба­жа­н­ня­ми вла­сни­ка. Ви­ро­бни­ки про­да­ють тра­кто­ри у ви­зна­че­ній ком­пле­кта­ції. Про­те, ко­ли мо­ва йде про при­дба­н­ня вжи­ва­них тра­кто­рів або мо­де­лей, що вже є на скла­ді про­дав­ця, по­ку­пець мо­же не отри­ма­ти опти­маль­не рі­ше­н­ня що­до шин.

Щоб тра­ктор пра­цю­вав із ма­кси­маль­ною ефе­ктив­ні­стю, тре­ба оби­ра­ти ра­ді­аль­ні ши­ни най­біль­шо­го роз­мі­ру та до­сту­пної вар­то­сті. Крім то­го, слід звер­та­ти ува­гу на їхню не­сну зда­тність за ти­ску 100 КПА (14 psi). Во­на має бу­ти до­ста­тньою для ви­ко­на­н­ня всіх те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій. Вкрай рід­ко тра­пля­є­ться, ко­ли не­сна зда­тність шин є за­ве­ли­кою для тра­кто­ра. На­ба­га­то ча­сті­ше спо­сте­рі­га­є­ться про­ти­ле­жна си­ту­а­ція, ко­ли цей по­ка­зник обме­жує мо­жли­во­сті тра­кто­ра. Зві­сно, це ва­жли­во ли­ше для тих, хто ре­аль­но звер­тає на ньо­го ува­гу. Хо­ча не­хту­ва­н­ня си­ло­ви­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми мо­же ста­ти при­чи­ною руй­ну­ва­н­ня ши­ни під ді­єю ве­ли­ких на­ван­та­жень, а це зай­ві втра­ти ча­су й чи­ма­лих гро­шей.

Ущіль­не­н­ня ґрун­ту

Те­о­рія де­мон­струє, що ущіль­не­н­ня верх­ньо­го ша­ру ґрун­ту за­ле­жить в основ­но­му від роз­по­ді­ле­но­го на­ван­та­же­н­ня (кг на см²), а на біль­шій гли­би­ні — від за­галь­но­го на­ван­та­же­н­ня на ши­ну (кг). Та­кож біль­ше ущіль­не­н­ня спо­сте­рі­га­ти­ме­ться на во­ло­гих ґрун­тах, ніж на су­хих.

За­зви­чай роз­по­ді­ле­не на­ван­та­же­н­ня тро­шки мен­ше, ніж тиск у са­мій ши­ні й за­ле­жить від жорс­тко­сті кар­ка­са ши­ни. То­му для змен­ше­н­ня не­га­тив­но­го впли­ву на верх­ній шар тре­ба на­ма­га­ти­ся змен­шу­ва­ти тиск у ши­нах і за мо­жли­во­сті оби­ра­ти менш жорс­ткий кар­кас. Ефе­кти ущіль­не­н­ня мо­жуть про­ни­ка­ти до 40–60 см вглиб, і це осо­бли­во по­мі­тно в умо­вах пі­дви­ще­ної во­ло­го­сті. Ущіль­не­н­ня гли­бо­ких ша­рів від важ­ких тра­кто­рів і ве­ли­ко­ва­го­вих транс­порт­них за­со­бів не зни­ка­ють са­мі по со­бі. На ба­га­тьох ти­пах ґрун­тів для руй­ну­ва­н­ня ущіль­не­но­го ша­ру по­трі­бні спе­ці­аль­ні за­хо­ди, як от гли­бо­ке роз­пу­шу­ва­н­ня. Ро­сли­ни (осо­бли­во зі стри­жне­вою ко­ре­не­вою си­сте­мою) та­кож по­га­но ре­а­гу­ють на ущіль­не­н­ня змен­ше­н­ням стій­ко­сті до по­го­дних не­га­ра­здів і зни­же­н­ням уро­жай­но­сті. Для змен­ше­н­ня не­га­тив­но­го впли­ву ве­ли­кої ва­ги тра­кто­ра по­трі­бно здво­ю­ва­ти (а на слаб­ких ґрун­тах — стро­ю­ва­ти) ко­ле­са, щоб змен­ши­ти на­ван­та­же­н­ня на ко­жне окре­ме ко­ле­со.

Тиск у ши­нах

Змен­ше­н­ня ти­ску в ши­ні для ру­ху по­за до­ро­га­ми ро­бить пе­ре­су­ва­н­ня ком­фор­тні­шим, оскіль­ки ши­ни по­гли­на­ють уда­ри від не­рів­но­стей, змен­шу­є­ться ймо­вір­ність їх про­ко­лу го­стри­ми пре­дме­та­ми. Та­кож це збіль­шує пля­му кон­та­кту й, від­по­від­но, зчі­пні яко­сті по­кра­щу­ю­ться. На пі­ску тя­го­ве зу­си­л­ля збіль­шу­є­ться, хо­ча на твер­дій гли­ні цей ефект пра­кти­чно від­су­тній. Якщо ж го­во­ри­ти про екс­плу­а­та­цію на твер­до­му по­крит­ті, змен­ше­н­ня ти­ску мо­же ма­ти про­ти­ле­жні на­слід­ки: зчі­пні яко­сті та ке­ро­ва­ність по­гір­шу­ва­ти­му­ться. Під час ви­бо­ру шин не­об­хі­дно взя­ти до ува­ги ти­пи ґрун­тів, їхню во­ло­гість у рі­зні пе­рі­о­ди се­зо­ну ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій, а та­кож ді­а­па­зон мо­жли­вих змін ти­ску для до­ся­гне­н­ня опти­маль­ної про­ду­ктив­но­сті.

Бу­ксу­ва­н­ня

Бу­ксу­ва­н­ня тра­ктор­них шин під час ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій є ціл­ком при­ро­дним яви­щем. Ґрун­то­за­че­пи ру­ха­ю­ться що­до тра­кто­ра на­зад, час­тко­во зсу­ва­ють верх­ній шар ґрун­ту й ущіль­ню­ють йо­го. Вна­слі­док цьо­го не­сні вла­сти­во­сті ґрун­ту по­кра­щу­ю­ться, і він стає зда­тним ви­три­му­ва­ти пе­ре­да­чу не­об­хі­дно­го тя­го­во­го зу­си­л­ля. Однак це озна­чає час­тко­ве змен­ше­н­ня швид­ко­сті ру­ху тра­кто­ра та збіль­ше­н­ня ви­трат па­ли­ва й спра­цю­ва­н­ня шин. Для тра­кто­рів із дво­ма ко­ле­са­ми на одній ві­сі нор­маль­ним ува­жа­є­ться 10–15% бу­ксу­ва­н­ня. За до­ся­гне­н­ня ма­кси­маль­но­го по­ка­зни­ка бу­ксу­ва­н­ня тре­ба змен­ши­ти тиск у ши­нах, уста­но­ви­ти до­да­тко­ві ко­ле­са, збіль­ши­ти вла­сну ва­гу тра­кто­ра або змен­ши­ти тя­го­ве на­ван­та­же­н­ня. За­зви­чай фер­ме­ри до­бре зна­ють умо­ви ро­бо­ти те­хні­ки на вла­сних по­лях, і якщо від­со­ток бу­ксу­ва­н­ня у во­ло­гих умо­вах до­сить ве­ли­кий (12–14%), то по­трі­бно за­ми­сли­ти­ся про вста­нов­ле­н­ня до­да­тко­вих ко­ліс. Зви­чай­но, це по­тре­бує до­да­тко­вих ка­пі­та­ло­вкла­день, але во­ни швид­ко оку­пля­ться змен­ше­н­ням ви­трат па­ли­ва, змен­ше­н­ням ущіль­не­н­ня ґрун­ту й по­тен­цій­но кра­щою вро­жай­ні­стю.

Ба­ла­сту­ва­ти чи здво­ю­ва­ти?

Ба­ла­сту­ва­н­ня э ко­ри­сною та по­трі­бною опе­ра­ці­єю. За до­по­мо­гою до­да­тко­вих ван­та­жів по­кра­щу­ю­ться тя­го­ві ха­ра­кте­ри­сти­ки тра­кто­ра та йо­го ке­ро­ва­ність. За­зви­чай ви­ко­ри­сто­ву­ють на­чі­пні ба­ла­стні ван­та­жі, які крі­пля­ться на за­дні ко­ле­са та пе­ре­дню ча­сти­ну ра­ми. Однак існу­ють да­ні про те, що ви­ко­ри­ста­н­ня ме­та­ле­вих ко­лі­сних ба­ла­стів у дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві при­зво­дить до по­шко­дже­н­ня транс­мі­сії, то­ді як во­да та­кої са­мої ва­ги в ко­ле­сах пра­кти­чно «не­по­мі­тна» для транс­мі­сії, бо май­же не ви­кли­кає збіль­ше­н­ня мо­мен­ту інер­ції. З ін­шо­го бо­ку, ме­та­ле­ві ба­ла­сти мо­жна швид­ко вста­но­ви­ти чи зня­ти за­ле­жно від по­тре­би.

Існує аль­тер­на­ти­ва ба­ла­сту­ван­ню — вста­нов­ле­н­ня здво­є­них ко­ліс. Цей шлях по­тре­бує зна­чних по­ча­тко­вих ін­ве­сти­цій і мо­же зро­би­ти тра­ктор не­га­ба­ри­тним транс­порт­ним за­со­бом. Однак він все одно вар­тий ува­ги, бо вста­нов­ле­н­ня здво­є­них ко­ліс по­кра­щує тя­го­ве зу­си­л­ля збіль­ше­н­ням пло­щі кон­та­кту з ґрун­том, змен­шує йо­го ущіль­не­н­ня й дає змо­гу збіль­шу­ва­ти ва­гу ба­ла­сту. За ін­ших одна­ко­вих умов здво­є­ні ко­ле­са мо­жуть збіль­ши­ти тя­го­ве зу­си­л­ля при­ві­дної осі на 30%. Тож здво­ю­ва­н­ня ко­ліс є ви­гі­дною аль­тер­на­ти­вою ба­ла­сту­ван­ню, осо­бли­во за умов, ко­ли збіль­ше­на ши­ри­на тра­кто­ра не­с­при­чи­нить тру­дно­щів під час пе­ре­су­ва­н­ня до­ро­га­ми за­галь­но­го при­зна­че­н­ня. Змен­ше­н­ня бу­ксу­ва­н­ня еко­но­мить па­ли­во й час, що про­тя­гом ко­ро­тко­го стро­ку га­ран­тує оку­пність ін­ве­сти­ції в до­да­тко­ві ко­ле­са. А якщо бра­ти до ува­ги ін­ші пе­ре­ва­ги (змен­ше­н­ня ущіль­не­н­ня ґрун­ту, збіль­ше­н­ня стро­ку екс­плу­а­та­ції шин), ви­бір зро­би­ти не­важ­ко. Однак існу­ють си­ту­а­ції, ко­ли ба­ла­сту­ва­н­ня є єди­ним мо­жли­вим спосо­бом збіль­ше­н­ня тя­го­во­го зу­си­л­ля, то­му вла­сник по­ви­нен чі­тко ро­зу­мі­ти ці мо­мен­ти ще до при­дба­н­ня но­вих шин.

Ба­ла­сту­ва­н­ня ко­ліс

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.