Сів­ба РУМОМ

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - Ві­ктор Сич

Су­ча­сне ро­слин­ни­цтво ни­ні не­мо­жли­во уяви­ти без вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив, пе­сти­ци­дів, де­си­кан­тів то­що. Що шир­шо­го за­сто­су­ва­н­ня на­бу­ва­ють спро­ще­ні си­сте­ми ґрун­то­бро­бі­тку, то біль­шо­го зна­че­н­ня на­бу­ва­ють роз­роб­ка, ви­го­тов­ле­н­ня, ви­бір та екс­плу­а­та­ція об­при­ску­ва­чів. То яки­ми кри­те­рі­я­ми по­слу­го­ву­ва­ти­ся, оби­ра­ю­чи та­ку те­хні­ку для сво­го го­спо­дар­ства?

Cпро­бу­є­мо від­по­ві­сти на це за­пи­та­н­ня на при­кла­ді мо­дель­но­го ря­ду гру­пи KUHN. З усьо­го асор­ти­мен­ту об­при­ску­ва­чів ці­єї гру­пи ро­з­гля­не­мо ли­ше при­чі­пні мо­де­лі Lexis, Metris й Oceanis, а та­кож са­мо­хі­дну Stronger.

Спо­ча­тку зо­се­ре­ди­мо ува­гу на об­при­ску­ва­чі Lexis (фо­то 1), який є най­про­сті­шою та най­по­ши­ре­ні­шою мо­де­л­лю, а в ін­ших при­чі­пних — на го­лов­ні від­мін­но­сті.

Lexis ви­пу­ска­є­ться із ши­ри­ною штан­ги від 18 до 28 м, но­мі­наль­ною міс­ткі­стю ба­ка 3000 л, пе­ре­ва­жно ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в не­ве­ли­ких і се­ре­дніх го­спо­дар­ствах. Для ро­бо­ти до­ста­тньо тра­кто­ра ти­пу МТЗ-82.

Ро­з­гля­не­мо основ­ні ву­зли, що фор­му­ють осо­бли­во­сті цьо­го об­при­ску­ва­ча:

• Бак для роз­чи­ну ви­го­тов­ля­є­ться з по­лі­ети­ле­ну та має спе­ці­аль­ну кра­пле­по­ді­бну фор­му з роз­ши­ре­н­ням і цен­тром ва­ги зни­зу. Та­ка кон­стру­кція має низ­ку пе­ре­ваг. По-пер­ше, низь­кий центр ва­ги ро­бить не­мо­жли­вим пе­ре­вер­та­н­ня об­при­ску­ва­ча під час ро­бо­ти й транс­пор­ту­ва­н­ня на ве­ли­ких схи­лах. По-дру­ге, та­кий бак до­зво­ляє пов­ні­стю ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ро­бо­чий роз­чин. По-тре­тє, він має про­ти­хви­льо­вий за­хист (та­ку фор­му, за якої не утво­рю­є­ться хви­ля в на­пів­по­ро­жньо­му ба­ку).

Бак має гі­дро­змі­шу­вач по­стій­но­го ти­пу й ав­то­ма­ти­чну си­сте­му про­ми­ва­н­ня.

• Ба­ки мо­де­лей Metris й Oceanis ви­го­тов­ля­ю­ться з ар­мо­ва­но­го скло­во­ло­кном по­лі­е­сте­ру. Ма­те­рі­ал над­зви­чай­но мі­цний, що дає змо­гу змен­ши­ти тов­щи­ну стін­ки ба­ка міс­ткі­стю 3200 л до 6 мм (на від­мі­ну від 13 мм ба­ків із по­лі­ети­ле­ну міс­ткі­стю 1800 л). Уна­слі­док ниж­чою є ва­га ба­ка з по­лі­е­сте­ру й об­при­ску­ва­ча за­га­лом. Бак обла­дна­но гі­дро­про­ми­ва­чем і бі­гун­ком су­хо­го рів­ня, він має від­ли­ту пе­ре­го­род­ку, яка за­по­бі­гає утво­рен­ню хви­лі під час ро­бо­ти й транс­пор­ту­ва­н­ня.

• Штан­га зро­бле­на з алю­мі­нію. Пи­то­ма ва­га цьо­го ме­та­лу в 2,9 ра­за мен­ше за сталь, а що ниж­ча ва­га штан­ги, то на­дій­ні­шою бу­де її ста­бі­лі­за­ція та біль­шою мо­же бу­ти ши­ри­на (в об­при­ску­ва­чах Kuhn-blanchard во­на ся­гає 48 м і є най­біль­шою на рин­ку). Змен­ше­н­ня ва­ги ба­ка й штан­ги до­зво­ля­ють по­лег­ши­ти ша­сі об­при­ску­ва­ча, а от­же, зни­зи­ти ва­гу всьо­го об­при­ску­ва­ча (вла­сна ва­га Lexis у 1,5–1,7 ра­за мен­ша від ва­ги ана­ло­гі­чних мо­де­лей ін­ших ви­ро­бни­ків). Чим мен­ше ва­га, тим мен­ші ви­тра­ти паль­но­го й тиск на ґрунт.

• Від­стань між ко­ле­са­ми (ко­лія) об­при­ску­ва­ча ре­гу­лю­є­ться від 1,5 до 2,25 м для ада­пта­ції під тра­ктор і за­ле­жно від між­ря­д­дя обро­блю­ва­них куль­тур. Опціо­наль­но ма­ши­на ком­пле­кту­є­ться по­во­ро­тною віс­сю, щоб кра­ще ру­ха­ти­ся вслід тра­кто­ра, та гі­драв­лі­чни­ми галь­ма­ми.

• Lexis у стан­дар­ті обла­дна­но мем­бра­но­пор­шне­вим на­со­сом PM 280 з по­то­ком до 280 л/хв, про­пор­цій­ним обо­ро­там ВВП тра­кто­ра, яко­му при­та­ман­не ви­со­ке зна­че­н­ня ма­кси­маль­но­го ти­ску 7 бар.

Си­сте­ма про­ми­ва­н­ня ба­ка для роз­чи­ну мі­стить ре­зер­ву­ар чи­стої во­ди міс­ткі­стю 320 л, роз­та­шо­ва­ний по­за­ду під го­лов­ним ба­ком. Це уні­каль­не рі­ше­н­ня за­сто­со­ва­не для кра­що­го ба­лан­су­ва­н­ня цен­тра ва­ги об­при­ску­ва­ча що­до по­здов­жньої осі, що над­зви­чай­но ва­жли­во для ста­біль­но­сті під час пе­ре­їздів зі спо­ро­жні­лим ба­ком.

У Lexis ви­ко­ну­є­ться по­трій­на філь­тра­ція рі­ди­ни чо­тир­ма філь­тра­ми: ме­ха­ні­чний фільтр за на­пов­не­н­ня ба­ка звер­ху або всмо­кту­валь­ний фільтр за за­пов­не­н­ня че­рез шланг і да­лі всмо­кту­валь­ний фільтр пі­сля на­со­са, а та­кож ча­шо­по­ді­бні філь­три на ко­жній се­кції, що зна­чно про­сті­ше в об­слу­го­ву­ван­ні за філь­три на ко­жній фор­сун­ці.

Ро­з­гля­ну­ті осо­бли­во­сті об­при­ску­ва­ча Lexis на­да­ють йо­му та­кі най­цін­ні­ші яко­сті, як про­сто­та ке­ру­ва­н­ня, ви­со­ка то­чність (що ва­жли­во з огля­ду на ви­со­ку ці­ну пе­сти­ци­дів і до­брив), ком­па­ктність, не­ве­ли­ка ва­га, ши­ро­кий ви­бір ком­пле­кта­ції й опцій під будь-які по­тре­би.

***

У го­спо­дар­ствах се­ре­дньо­го роз­мі­ру (3–10 тис. га) з біль­шим об­ся­гом ро­біт, по­ля­ми з не­рів­ною по­верх­нею та зна­чни­ми від­ста­ня­ми пе­ре­ве­зе­н­ня сіль­ськи­ми до­ро­га­ми най­кра­щим ви­бо­ром є об­при­ску­вач Metris 2 (фо­то 2).

Основ­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки та від­мін­но­сті Metris 2 про­ти Lexis:

• го­лов­ний бак ви­ко­на­но з по­лі­е­сте­ру глад­кої кра­пле­по­ді­бної фор­ми з вмон­то­ва­ною пе­ре­ми­чкою для га­сі­н­ня хвиль пе­ре-

Фо­то 1. При­чі­пний об­при­ску­вач KUHN Lexis 3000 в ро­бо­ті

Фо­то 2. При­чі­пний об­при­ску­вач KUHN Metris 2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.