Най­кра­щий ва­рі­ант

Зро­бле­но огляд основ­них те­хні­чних рі­шень для на­пу­ва­н­ня сви­ней рі­зних ві­ко­вих груп у су­ча­сних сви­но­ком­пле­ксах

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - АН­ДРІЙ ПАЛІЙ, канд. с.-г. на­ук, до­цент Хар­ків­ський НТУ сіль­сько­го го­спо­дар­ства ім. П. Ва­си­лен­ка Спі­вав­тор: Ана­то­лій Палій

За­пе­ре­чу­ва­ти ва­жли­ву роль во­ди в утри­ман­ні сви­ней не мо­жли­во. Якщо тва­ри­ни отри­му­ють не­до­ста­тню кіль­кість во­ди, то спо­сте­рі­га­є­ться упо­віль­не­н­ня ро­сту мо­ло­дня­ку, зни­же­н­ня пле­мін­ної про­ду­ктив­но­сті й зда­тно­сті сви­ней до від­го­дів­лі, по­гір­ше­н­ня тер­мо­ре­гу­ля­ції, мо­же ви­ни­кну­ти ін­то­кси­ка­ція та ли­хо­ман­ка.

Во­дно­час від пра­виль­ної ор­га­ні­за­ції во­до­по­ста­ча­н­ня й на­пу­ва­н­ня тва­рин за­ле­жить при­ро­дна ре­зи­стен­тність ор­га­ні­зму сви­ней до рі­зних за­хво­рю­вань.

Для ко­жної си­сте­ми на­пу­ва­н­ня існу­ють пев­ні нор­ми, за яки­ми роз­ра­хо­ву­є­ться кіль­кість тва­рин, що бу­дуть об­слу­го­ву­ва­ти­ся. Не­до­три­ма­н­ня цих норм при­зво­дить до зна­чних втрат про­ду­ктив­но­сті й не­о­дно­рі­дно­сті тва­рин у гру­пі за ва­гою, а та­кож збіль­шує ймо­вір­ність трав­му­ва­н­ня сви­ней і ви­ни­кне­н­ня ка­ні­ба­лі­зму.

Що­до роз­та­шу­ва­н­ня на­пу­ва­лок і го­дів­ниць слід ура­хо­ву­ва­ти до­ста­тню від­стань між ни­ми в за­го­ні, та на­віть для ма­лень­кої гру­пи обла­дну­ва­ти мі­ні­мум два мі­сця для на­пу­ва­н­ня, які б не мо­гли бу­ти одно­ча­сно за­бло­ко­ва­ні одні­єю тва­ри­ною.

а

б

Оби­ра­ю­чи на­пу­вал­ки для сви­ней, ва­жли­во бра­ти до ува­ги ма­те­рі­ал, з яко­го її ви­го­тов­ле­но. Са­ме че­рез це остан­нім ча­сом усе більш по­пу­ляр­ни­ми ста­ють ча­шко­ві на­пу­вал­ки, які ви­го­тов­ля­ють із не­ір­жав­ної ста­лі або з ви­со­ко­мі­цно­го пла­сти­ку. Та­кі на­пу­вал­ки ма­ють до­во­лі скла­дну кон­стру­кцію й скла­да­ю­ться з во­до­пі­дго­тов­чо­го ву­зла, ре­гу­ля­то­ра ти­ску, труб і во­до­про­во­дів, ме­ха­ні­чно­го філь­тра й вла­сне са­мих на­пу­ва­лок рі­зних ти­пів. По­рів­ню­ю­чи з на­пу­вал­ка­ми ін­ших ти­пів, ча­шко­ві є еко­но­мі­чно ви­гі­дни­ми, адже, ко­ли на­би­ра­є­ться во­да, во­ни за­по­бі­га­ють її ви­ли­ван­ню. Зав­дя­ки бо­ко­вим бор­там го­ло­ва тва­ри­ни під час спо­жи­ва­н­ня во­ди зна­хо­ди­ться все­ре­ди­ні ча­шко­вої на­пу­вал­ки, зав­дя­ки чо­му ско­ро­чу­ю­ться втра­ти во­ди й во­на не за­бру­дню­є­ться. Для рі­зних ві­ко­вих груп існу­ють рі­зні на­пу­вал­ки (фо­то 1). По­ряд із пе­ре­ва­га­ми ви­ни­кає й основ­ний не­до­лік ча­шко­вих на­пу­ва­лок: їх по­трі­бно ре­гу­ляр­но чи­сти­ти з ме­тою до­три­ма­н­ня са­ні­тар­но-гі­гі­є­ні­чних норм, бо на дні мо­жуть за­ли­ша­ти­ся й на­ко­пи­чу­ва­ти­ся реш­тки їжі чи бруд.

Го­лов­на ві­дмін­ність ні­пель­них на­пу­ва­лок по­ля­гає в роз­мі­рі ні­пе­ля та в ді­а­ме­трі під’єд­на­н­ня. Пе­ре­ва­га та­ких на­пу­ва­лок у від­су­тно­сті

в за­бру­дне­н­ня. Якщо на­пу­вал­ки роз­ра­хо­ва­ні на по­ро­сят на до­ро­щу­ван­ні, то во­ни ма­ють ха­ра­кте­ри­зу­ва­ти­ся мен­шим ді­а­ме­тром і менш ту­гим ні­пе­лем. Існу­ють рі­зно­ма­ні­тні ні­пе­лі з від­по­від­ни­ми труб­ка­ми для рі­зних ві­ко­вих груп тва­рин (фо­то 2, 3). Для за­без­пе­че­н­ня во­дою кіль­кох місць до­да­тко­во ви­ко­ри­сто­ву­є­ться труб­ка, що роз­ра­хо­ва­на на два бо­кси з чо­тир­ма ні­пе­ля­ми (по два на ко­жен бокс) (фо­то 4). З ме­тою за­по­бі­га­н­ня осі­дан­ню ві­та­мі­нів або ме­ди­ка­мен­тів мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на за­кіль­цьо­ва­на тру­ба, що за­без­пе­чує цир­ку­ля­цію во­ди (фо­то 5). Це дає змо­гу здій­сни­ти про­ми­ва­н­ня всіх труб по за­кін­чен­ні ме­ди­ка­мен­ту­ва­н­ня. За­сто­су­ва­н­ня за­кіль­цьо­ва­ної лі­нії мо­жли­ве й за ви­ко­ри­ста­н­ня ча­шко­вих на­пу­ва­лок.

Ва­ку­ум­ні на­пу­вал­ки (фо­то 6) за­сто­со­ву­ють як для сви­но­ма­ток, яких утри­му­ють в ін­ди­ві­ду­аль­них стан­ках, так і для май­дан­чи­ків до­ро­щу­ва­н­ня по­ро­сят. Щой­но тва­ри­ни по­чи­на­ють пи­ти во­ду з по­здов­жньої го­дів­ни­ці, во­да по­чи­нає ав­то­ма­ти­чно по­да­ва­ти­ся в неї. Чим дов­ша го­дів­ни­ця (ма­кси­мум 25 м на одну ва­ку­ум­ну на­пу­вал­ку), тим вища рен­та­бель­ність за­зна­че­ної си­сте­ми на­пу­ва­н­ня.

Роз­мі­ще­н­ня на­пу­вал­ки та­кож є ва­жли­вим. Во­на не має роз­мі­щу­ва­ти­ся ані го­ри­зон­таль­но, ані вер­ти­каль­но. Та­ке роз­мі­ще­н­ня спри­я­ти­ме роз­ли­ван­ню во­ди під час на­пу­ва­н­ня сви­ней або ж ство­рю­ва­ти­ме не­зру­чні умо­ви для тва­рин. То­му ре­ко­мен­ду­є­ться вста­нов­лю­ва­ти на­пу­вал­ки під ку­том (фо­то 7). Це є одно­ча­сно най­більш еко­но­мі­чно ви­гі­дним ва­рі­ан­том, і най­зру­чні­шим для тва­рин.

Та­кож по­трі­бно взя­ти до ува­ги тиск все­ре­ди­ні си­сте­ми. Якщо він ду­же ви­со­кий, то

г

Фо­то 1. Ча­шко­ві на­пу­вал­ки: а — для під­си­сних по­ро­сят; б — із за­кіль­цю­ва­н­ням для по­ро­сят ва­гою до 35 кг; в — для від­го­дів­лі; г — із за­хи­стом кла­па­на для бо­ксів опо­ро­су

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.