На­пу­вал­ки для сви­ней

Про­ве­де­н­ня де­зін­фе­кції та про­фі­ла­кти­чних ще­плень у сви­но­го­спо­дар­ствах змен­шу­ють ри­зик ви­ни­кне­н­ня цир­ко­ві­ру­су

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ОКСА­НА ШКРОМАДА, канд. вет. на­ук Сум­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет Спі­вав­тор: Юлія Дуд­чен­ко

Фа­хів­ці ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни ствер­джу­ють, що ще­пле­н­ня та до­три­ма­н­ня са­ні­тар­но­го ре­жи­му, пра­виль­ний пі­дбір де­зін­фе­кцій­них за­со­бів дає мо­жли­вість убез­пе­чи­ти го­спо­дар­ство від ін­фе­кцій­них хво­роб, та­ких як цир­ко­ві­рус або син­дром пі­сля­ві­длу­чно­го муль­ти­си­стем­но­го ви­сна­же­н­ня (PMWS). Осо­бли­ву ува­гу слід при­ді­ли­ти по­ро­ся­там до мі­ся­ця, бо в цей пе­рі­од у них від­су­тній вла­сний іму­ні­тет і не сфор­мо­ва­на тер­мо­ре­гу­ля­ція ор­га­ні­зму.

Кво­лий стан мо­ло­до­го по­ро­ся­ти мо­же бу­ти ви­кли­ка­ний не­до­ста­тньо чи­сти­ми по­ві­трям і при­мі­ще­н­ням. У си­сте­мі ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­них за­хо­дів, що за­без­пе­чу­ють бла­го­по­луч­чя тва­рин­ни­цьких ферм що­до ін­фе­кцій­них хво­роб, ви­со­ку про­ду­ктив­ність тва­рин і са­ні­тар­ну якість си­ро­ви­ни й кор­мів, ва­жли­ве мі­сце на­ле­жить де­зін­фе­кції. Ві­до­мо, що дже­ре­лом сто­рон­ніх, зокре­ма й па­то­ген­них мі­кро­ор­га­ні­змів, мо­жуть бу­ти кор­ми, по­ві­тря при­мі­щень й обладнання. У зв’яз­ку із цим для про­фі­ла­кти­ки ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань го­спо­дар­ства ма­ють за­сто­со­ву­ва­ти ді­є­ві й еко­ло­гі­чно без­пе­чні ан­ти­се­пти­ки. Са­на­ція сви­но­ферм пе­ред­ба­чає ре­тель­не ме­ха­ні­чне очи­ще­н­ня при­мі­щень й обладнання з подаль­шим ви­ко­на­н­ням де­зін­фе­кції та де­ра­ти­за­ції. Очи­ще­н­ня — це пер­ший і ду­же ва­жли­вий етап пе­ред де­зін­фе­кці­єю. Го­лов­не йо­го зав­да­н­ня по­ля­гає у ви­да­лен­ні з при­мі­ще­н­ня гною, за­ли­шків кор­му, смі­т­тя й ін­ших за­бру­днень для віль­но­го до­сту­пу хі­мі­чних де­зін­фе­кцій­них ре­чо­вин до обро­блю­ва­ної по­верх­ні. Вна­слі­док не­які­сно ви­ко­на­но­го ме­ха­ні­чно­го очи­ще­н­ня де­зін­фе­кцій­ні за­со­би мо­жуть всту­па­ти у вза­є­мо­дію з ор­га­ні­чною скла­до­вою за­бру­днень, час­тко­во ад­сор­бу­ю­чись і не до­ся­га­ю­чи збу­дни­ків ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань, або ж мо­жуть по­сла­блю­ва­ти свої вла­сти­во­сті.

У про­ми­сло­во­му сви­нар­стві ефе­ктив­ним є за­сто­су­ва­н­ня де­зін­фе­кцій­них за­со­бів у фор­мі ае­ро­зо­лів. Ае­ро­зо­лі бу­ва­ють ди­спер­га­цій­ні та кон­ден­са­цій­ні (отри­му­ють за до­по­мо­гою спе­ці­аль­но­го обладнання), об’єм­ні та спря­мо­ва­ної дії. Ае­ро­зо­лі спря­мо­ва­ної дії за­сто­со­ву­ють для де­зін­фе­кції фа­ке­лом ае­ро­золь­них ча­сти­нок, що спря­мо­ва­ні на по­верх­ню при­мі­щень й обладнання. Об’єм­ні ае­ро­зо­лі за­сто­со­ву­ють зде­біль­шо­го для са­на­ції по­ві­тря, де­зін­фе­кцій­на ре­чо­ви­на за­пов­нює весь об’єм при­мі­ще­н­ня.

Для пра­виль­но­го про­ве­де­н­ня де­зін­фе­кції у при­мі­ще­н­нях, де утри­му­ють хо­ло­стих і по­ро­сних сви­но­ма­ток, окре­мі стан­ки де­зін­фі­ку­ють ко­жно­го ра­зу пі­сля звіль­не­н­ня їх від тва­рин. Стан­ки, у яких утри­му­ють кну­рів, де­зін­фі­ку­ють один раз на мі­сяць, а ті, що при­зна­че­но для взя­т­тя спер­ми, зне­за­ра­жу­ють що­дня на­при­кін­ці змі­ни. Де­зін­фі­ку­ють ці при­мі­ще­н­ня ме­то­дом зро­ше­н­ня. Бо­кси для опо­ро­су зне­за­ра­жу­ють пі­сля від­лу­че­н­ня по­ро­сят і ви­ве­де­н­ня сви­но­ма­ток. Се­кції при­мі­щень для до­ро­щу­ва­н­ня по­ро­сят і в це­ху від­го­дів­лі — пі­сля звіль­не­н­ня від тва­рин. У за­зна­че­них при­мі­ще­н­нях до­ціль­но ви­ко­ну­ва­ти ае­ро­золь­ну де­зін­фе­кцію.

Ви­му­ше­ну де­зін­фе­кцію (бу­ває по­то­чною або за­клю­чною) здій­сню­ють у го­спо­дар­ствах за умо­ви ви­ни­кне­н­ня ін­фе­кцій­них хво­роб. По­то­чну де­зін­фе­кцію — у про­це­сі роз­ви­тку ін­фе­кцій­ної хво­ро­би, її си­сте­ма­ти­чно по­вто­рю­ють у тер­мі­ни,

Гі­гі­є­на – за­по­ру­ка здо­ров'я сви­ней

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.