Чор­ні ле­ге­ні

Пла­ну­ва­н­ня осі­ме­нінь й опо­ро­сів змен­шує ри­зик еко­но­мі­чних втрат у сви­нар­стві, пов’яза­них із за­ги­бе­л­лю по­ро­сят і хво­ро­ба­ми сви­но­ма­ток

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ОЛЕ­КСАНДР БОРДУН, канд. с.-г. на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту сіль­сько­го го­спо­дар­ства Пів­ні­чно­го Схо­ду НААН Укра­ї­ни Спі­вав­тор: Окса­на Шкромада

Опо­ро­си — ва­жли­вий пе­рі­од у сви­но­го­спо­дар­стві. Ве­те­ри­нар­ний лі­кар по­ви­нен за­зда­ле­гідь під­го­ту­ва­ти­ся до ньо­го сам і під­го­ту­ва­ти сви­но­ма­тку. У дру­гу по­ло­ви­ну су­по­ро­сно­сті сви­но­ма­тка ба­га­то їсть, то­му тре­ба за­да­ва­ти їй лег­ко­по­жив­ні кор­ми й не до­пу­ска­ти ожи­рі­н­ня. Якщо сви­но­ма­тка на­бе­ре на­дмір­ну ва­гу, то мо­жуть ви­ни­кну­ти дві не­ба­жа­них про­бле­ми. Пер­ша — це зву­же­н­ня ро­до­вих хо­дів уна­слі­док ожи­рі­н­ня. Дру­га — це ве­ли­кі пло­ди, які бу­де важ­ко ді­ста­ва­ти зі сви­но­ма­тки (фо­то 1). Якщо в го­спо­дар­стві ве­де­ться се­ле­кцій­на ро­бо­та, то у сви­но­ма­тки мо­же бу­ти по­над 13 по­ро­сят, то­му ускла­дне­н­ня під час опо­ро­сів не­ба­жа­ні.

Ін­тен­си­фі­ка­ція тва­рин­ни­цтва пе­ред­ба­чає на­сам­пе­ред упро­ва­дже­н­ня біо­ло­гі­чно пов­но­цін­ної нор­мо­ва­ної го­дів­лі, яка не ли­ше зу­мов­лює ви­со­кий рі­вень ро­сту, роз­ви­тку й про­ду­ктив­но­сті тва­рин, а й за­по­бі­гає ви­ни­кнен­ню за­хво­рю­вань, пов’яза­них із по­ру­ше­н­ням обмі­ну ре­чо­вин або з не­за­до­віль­ною які­стю кор­мів. Ві­до­мо, що че­рез не­пов­но­цін­ну го­дів­лю та низь­ку якість кор­мів се­ред усіх за­хво­рю­вань у тва­рин­ни­цтві за­хво­рю­ва­н­ня трав­но­го ка­на­лу ста­нов­лять 60%. Слід ма­ти на ува­зі, що ви­со­ка про­ду­ктив­ність й ін­тен­сив­не ви­ко­ри­ста­н­ня тва­рин зу­мов­лює по­тре­бу пов­но­цін­но­го їх жив­ле­н­ня. Не­до­лі­ки су­ча­сних си­стем утри­ма­н­ня (не­до­ста­тність те­пла, під­ви­ще­ний уміст во­ло­го­сті й шкі­дли­вих га­зів, від­су­тність па­со­вищ і мо­ціо­ну) й не­пов­но­цін­на го­дів­ля тва­рин є при­чи­на­ми одер­жа­н­ня не­жит­тє­зда­тно­го при­пло­ду.

За не­до­ста­тньо­го над­хо­дже­н­ня в ор­га­нізм про­те­ї­ну або не­за­до­віль­ної йо­го яко­сті по­ру­шу­є­ться за­галь­ний обмін ре­чо­вин, що при­зво­дить до ви­сна­же­н­ня тва­рин (уна­слі­док ви­ко­ри­ста­н­ня вла­сних біл­ків ті­ла), дистро­фії тка­нин, а в тяж­ких ви­пад­ках на­віть до за­ги­бе­лі. Брак про­те­ї­ну в ра­ціо­нах ва­гі­тних тва­рин спри­чи­няє не­до­ро­з­ви­ток при­пло­ду й зни­же­н­ня йо­го жит­тє­зда­тно­сті. Про­те­ї­но­ве го­ло­ду­ва­н­ня по­сла­блює іму­но­ло­гі­чну фун­кцію ор­га­ні­зму. У зв’яз­ку з по­си­ле­ною втра­тою вну­трі­шньо-клі­тин­но­го біл­ка (біл­ка пла­зми) по­ру­шу­є­ться фун­кція ан­ти­ті­ло­утво­ре­н­ня, по­сла­блю­є­ться на­пру­же­ність по­ства­кци­наль­но­го іму­ні­те­ту. Роз­по­всю­дже­н­ня у сви­нар­стві по­ст­на­таль­ної функціональної не­зрі­ло­сті пов’яза­не з на­яв­ні­стю у ма­то­чно­му по­го­лів’ї ве­ли­кої кіль­ко­сті стре­со­чу­тли­вих тва­рин, ін­тен­сив­ним ви­ко­ри­ста­н­ням сви­но­ма­ток без ура­ху­ва­н­ня під­го­тов­ле­но­сті їх ор­га­ні­зму до ре­про­ду­кції, не­зба­лан­со­ва­но­сті ра­ціо­нів, по­ру­ше­н­ня са­ні­тар­но­гі­гі­є­ні­чних умов утри­ма­н­ня, ра­ді­а­цій­ним впли­вом то­що, осо­бли­во в пе­рі­од гли­бо­кої су­по­ро­сно­сті. В та­ких умо­вах ор­га­нізм пло­дів за оди­ни­цю ча­су отри­мує мен­шу кіль­кість ки­сню й по­жив­них ре­чо­вин. Це зу­мов­лює змі­ни про­фі­лю іму­но­ло­гі­чних і біо­хі­мі­чних про­це­сів у клі­ти­нах тка­нин й ор­га­нів, які ле­жать в осно­ві енер­ге­ти­чно­го за­без­пе­че­н­ня.

В умо­вах су­ча­сних те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня по­ро­сят-си­су­нів у тва­рин ви­ни­ка­ють ха­ра­ктер­ні озна­ки по­ст­на­таль­ної функціональної не­зрі­ло­сті. Вища фун­кціо­наль­на на­пру­га адр­енер­гі­чної си­сте­ми в пер­ші 40 діб, змі­ни ві­тсо­тко­во­го спів­від­но­ше­н­ня між де­яки­ми амі­на­ми в бік збіль­ше­н­ня адре­на­лі­ну, під­ви­ще­н­ня кон­цен­тра­ції в кро­ві глю­ко­кор­ти­ко­ї­дів і су­мар­них 17-окси­кор­ти­ко­ї­дів у се­чі пов’яза­но з мо­бі­лі­за­ці­єю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.