Ме­не­джмент опо­ро­су

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ -

якщо во­ни від рі­зних сви­но­ма­ток; до то­го ж ган­чір­ки швид­ко ста­ють во­ло­ги­ми й не зда­тни­ми ні­чо­го вби­ра­ти.

Пі­сля за­кін­че­н­ня опо­ро­су по­трі­бно ре­тель­но до­слі­ди­ти ро­до­ві шля­хи сви­но­ма­тки, від­окре­ми­ти в ра­зі по­тре­би по­слід і про­сте­жи­ти, щоб сви­ня йо­го не з’їла. Ма­те­рин­ські ін­стин­кти у сви­но­ма­ток роз­ви­не­ні слаб­ко, й то­му ро­бо­та з ни­ми пов’яза­на з пев­ни­ми тру­дно­ща­ми. Іно­ді у сви­но­ма­тки мо­жуть бу­ти пе­рі­о­ди агре­сії пі­сля опо­ро­су — во­на мо­же на­па­да­ти на сви­на­рок і вла­сних по­ро­сят. Це пов’яза­но з де­фі­ци­том фо­сфо­ру, ма­гнію у кро­ві, якщо сви­но­ма­тці пе­ред по­ло­га­ми не за­да­ва­ли ві­та­мі­но-мі­не­раль­ний ком­плекс. Не­об­хі­дно та­кож об­сте­жи­ти мо­ло­чні за­ло­зи у сви­но­ма­тки на пре­дмет ма­сти­ту. Якщо є сум­ні­ви що­до кіль­ко­сті мо­ло­ка, то вар­то зва­жу­ва­ти по­ро­сят до та пі­сля го­дів­лі й у ра­зі по­тре­би під­го­до­ву­ва­ти їх.

По­ро­ся ва­гою 0,5 кг по­тре­бує 15 мл мо­ло­зи­ва; си­су­ни по­над 1 кг — 30 мл мо­ло­зи­ва три­чі з го­дин­ним ін­тер­ва­лом. Якщо по­ро­ся­та слаб­кі, їм по­трі­бно до­по­мог­ти ді­ста­ти­ся ви­ме­ні й отри­ма­ти мо­ло­зи­во. Не­за­ле­жно від роз­мі­ру по­ро­ся­ти у гру­пу ри­зи­ку по­тра­пля­ють та­кі:

• най­мен­ші по­ро­ся­та в гні­зді;

• пе­ре­охо­ло­дже­ні по­ро­ся­та;

• по­ро­ся­та-гі­по­тро­фі­ки;

• зі слаб­ки­ми кін­ців­ка­ми.

Ці по­ро­ся­та по­тре­бу­ють осо­бли­во­го до­гля­ду. У ве­ли­ких гні­здах по­ро­ся­та мо­жуть кон­ку­ру­ва­ти за со­ски, то­му че­рез 30 хв го­дів­лі біль­ших від­окрем­лю­ють на де­який час, щоб да­ти мо­жли­вість слаб­шим по­ро­ся­там отри­ма­ти мо­ло­ко. Про­те слаб­ших по­ро­сят усе одно тре­ба по­зна­чи­ти, щоб на­да­лі во­ни не по­тра­пи­ли до основ­но­го ста­да, а пі­шли на за­бій.

Ду­же ба­га­то існує за­мін­ни­ків мо­ло­ка, але най­кра­ще все ж та­ки мо­ло­зи­во від ма­те­рі, бо в ньо­му, осо­бли­во в пер­шу до­бу, ма­кси­маль­на кіль­кість іму­но­гло­бу­лі­нів. Сви­но­ма­тки по­чи­на­ють се­кре­ту­ва­ти мо­ло­зи­во впро­довж опо­ро­су й при­пи­ня­ють че­рез 12 год пі­сля йо­го за­кін­че­н­ня (че­рез 20 год з’яв­ля­є­ться мо­ло­ко).

До­слі­дже­н­ня до­во­дять, що че­рез 6 год пі­сля опо­ро­су ли­ше 70% (2 з 3) по­ро­сят отри­ма­ли до­ста­тню кіль­кість мо­ло­зи­ва. Че­рез 12 год пі­сля опо­ро­су цей від­со­ток збіль­шу­є­ться до 95%. Якщо по­ро­ся спо­жи­ве мо­ло­зи­во тіль­ки че­рез 16 год пі­сля опо­ро­су, то мо­же не­до­о­три­ма­ти не­об­хі­дних ан­ти­тіл: ки­шків­ник втра­чає зда­тність по­гли­на­ти ан­ти­ті­ла біль­шо­го роз­мі­ру. Свин­ки за­зви­чай гір­ше іму­ні­зо­ва­ні, ніж сви­но­ма­тки, то­му їхнє мо­ло­зи­во мі­стить мен­ше ан­ти­тіл. Че­рез це у їхніх гні­здах за­зви­чай ча­сті­ші ви­пад­ки ді­а­реї. Здо­ро­ва сви­но­ма­тка се­кре­тує біль­ше мо­ло­зи­ва, ніж хво­ра. Якщо тва­ри­на ви­сна­же­на пі­сля ускла­дне­но­го опо­ро­су чи хво­ра (на­при­клад, на син­дром ме­трит-ма­сти­та­га­ла­ктія), по­трі­бне до­да­тко­ве дже­ре­ло мо­ло­зи­ва.

Для но­во­на­ро­дже­них по­ро­сят ду­же ва­жли­вий ко­ло­страль­ний іму­ні­тет, бо вла­сний ще не сфор­мо­ва­ний до 21 до­би. І на­віть пі­зні­ше, адже це тіль­ки по­ча­ток фор­му­ва­н­ня. Існує на­віть дум­ка фа­хів­ців, що ще­пле­н­ня по­ро­сят у 21 до­бу жи­т­тя ви­кли­кає на­ван­та­же­н­ня на ор­га­нізм си­су­нів, й іму­ні­тет від ва­кци­на­ції не ви­ро­бля­є­ться або слаб­кий. То­му вва­жа­є­ться, що пов­ні­стю вла­сний іму­ні­тет у по­ро­сят фор­му­є­ться до мі­ся­ця.

Для кра­що­го ро­сту по­ро­сят мо­жна під­го­до­ву­ва­ти в пер­ші ти­жні мо­ло­ком від ін­ших сви­но­ма­ток (па­сте­ри­зо­ва­ним) і мо­ло­ком ко­ров’ячим. Однак мо­ло­ко ко­ро­ви не мі­стить по­трі­бних ан­ти­тіл, у ньо­му не­до­ста­тня кіль­кість за­лі­за й глю­ко­зи. В по­ро­сят-си­су­нів не­об­хі­дно про­фі­ла­кту­ва­ти за­лі­зо­де­фі­цит у пер­ші дні на­ро­дже­н­ня, то­му слід за­да­ва­ти пре­па­ра­ти за­лі­за та по­лі­ві­та­мі­ни (А, D, Е, гру­пи В). Та­кож для про­фі­ла­кти­ки гі­по­глі­ке­мії до ко­ров’ячо­го мо­ло­ка до­да­ють глю­ко­зу. По­ро­ся­там та­кож за­да­ють із тре­тьо­го ти­жня жи­т­тя пе­ре­д­стар­тер­ний ком­бі­корм, який дає змо­гу під­го­до­ву­ва­ти по­ро­сят.

Ве­ли­кою про­бле­мою в го­спо­дар­ствах, де ще існу­ють бе­тон­ні під­ло­ги й не­має цен­траль­но­го опа­ле­н­ня, є пе­ре­охо­ло­дже­н­ня по­ро­сят. У но­во­на­ро­дже­них від­су­тні тер­мо­ре­гу­ля­ція ор­га­ні­зму й за­пас енер­гії глі­ко­ге­ну в пе­чін­ці, бра­кує бу­ро­го та по­верх­не­во­го жи­ру, не­має ще­ти­ни. Щоб не допу­сти­ти пе­ре­охо­ло­дже­н­ня, слід за­без­пе­чи­ти пра­виль­ну тем­пе­ра­ту­ру в зо­ні по­ро­сят: +34…+36 °С про­тя­гом пер­ших чо­ти­рьох днів жи­т­тя, +32…+34 °С до 14-го дня, а ре­шту днів до від­лу­че­н­ня +30 °С. По­ро­ся­там до­ста­тньо двох го­дин на «хо­ло­дній» під­ло­зі, щоб тем­пе­ра­ту­ра їхніх тіл впа­ла і, як на­слі­док, істо­тно зріс ри­зик за­хво­рі­ти.

От­же, по­ру­ше­н­ня те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня, умов утри­ма­н­ня і дія не­спри­я­тли­вих чин­ни­ків нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща при­зво­дить до при­гні­че­н­ня фун­кцій імун­ної си­сте­ми ор­га­ні­зму сви­ней. Спо­сте­рі­га­є­ться ін­гі­бі­ція ви­ро­бле­н­ня ан­ти­тіл, при­гні­чу­є­ться си­сте­ма ком­пле­мен­ту си­ро­ва­тки кро­ві тва­рин, зни­жу­є­ться вміст Т- і В-лім­фо­ци­тів, су­пре­су­ю­ться ре­а­кції клі­тин­но­го іму­ні­те­ту, фа­го­ци­тар­ної си­сте­ми, змі­ню­є­ться актив­ність при­ро­дних кі­ле­рів, ін­тер­лей­кі­нів, у кро­ві збіль­шу­є­ться вміст ма­ло­ди­фе­рен­ці­йо­ва­них лім­фо­ци­тів. За ін­тен­сив­но­го ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней по­ру­шу­ю­ться вста­нов­ле­ні нор­ма­ти­ви го­дів­лі й утри­ма­н­ня, ве­де­ться се­ле­кція сви­ней на під­ви­ще­ну м’ясність, про­те не ве­де­ться від­бір ба­тьків­сько­го ста­да за по­ка­зни­ка­ми іму­но­біо­ло­гі­чної ре­актив­но­сті. Це при­зво­дить до зни­же­н­ня ада­пта­цій­них зда­тно­стей і стре­со­стій­ко­сті тва­рин, а на­да­лі — до за­хво­рю­ва­но­сті, зни­же­н­ня збе­ре­же­но­сті й про­ду­ктив­них яко­стей сви­ней.

Фо­то 1. Ве­ли­кі пло­ди ускла­дню­ють про­цес ро­дів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.