Ва­кци­на про­ти гри­пу

Ми­т­тя та де­зін­фе­кція сви­но­ком­пле­ксу — це те, чим не мо­жна не­хту­ва­ти, якщо хо­че­те ма­ти здо­ро­вих і про­ду­ктив­них тва­рин

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ВА­СИЛЬ УСАТЕНКО, лі­кар ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни

Су­ча­сні те­хно­ло­гії на­ці­ле­ні на жорс­тке ви­ко­ри­ста­н­ня пло­щі для утри­ма­н­ня сви­ней. Так, на одну від­го­ді­вель­ну сви­ню має при­па­да­ти 0,75 м², що, зві­сно, при­зво­дить до ті­сно­го кон­та­кту тва­рин між со­бою, а та­кож із ви­по­ро­жне­н­ня­ми, за­ли­шка­ми кор­му то­що. За та­ких об­ста­вин будь-яка умов­но па­то­ген­на ін­фе­кція (стре­пто­кок, ста­фі­ло­кок, ки­шко­ва па­ли­чка) мо­же спри­чи­ня­ти за­хво­рю­ва­н­ня з тяж­ки­ми на­слід­ка­ми. До то­го ж на­яв­ність ве­ли­кої кіль­ко­сті ор­га­ні­чних ре­шток на сті­нах, пе­ре­го­род­ках, сте­лі (не ли­ше в зо­ні ком­фор­ту сви­ней) ста­ють до­брим жи­виль­ним се­ре­до­ви­щем для шкі­дли­вих плі­сня­вих гри­бів, ко­мах і па­ву­ків, що спри­я­ють ви­ни­кнен­ню про­блем у ста­ді сви­ней. Осо­бли­во ве­ли­ке зна­че­н­ня чи­сто­та при­мі­ще­н­ня ві­ді­грає за те­хно­ло­гі­чних стре­сів сви­ней — пе­ре­ве­де­н­ня в но­вий цех ви­ро­бни­цтва. Ну­льо­вий рі­вень за­бру­дне­но­сті у при­мі­щен­ні до пе­ре­ве­де­н­ня в ньо­го но­вої гру­пи тва­рин є за­по­ру­кою які­сно­го опо­ро­су, спри­яє до­бро­му ре­зуль­та­ту на до­ро­щу­ван­ні й за­по­бі­гає втра­там на від­го­дів­лі. Зві­сно, ін­ко­ли тра­пля­є­ться, ко­ли не­за­до­віль­ний са­ні­тар­ний стан ком­пен­су­ють су­ціль­ни­ми ме­ди­ка­мен­то­зни­ми оброб­ка­ми всьо­го по­го­лів’я, однак це не ро­бить кін­це­вий про­дукт де­шев­шим, а го­лов­не — хі­мі­чно й біо­ло­гі­чно чи­сті­шим.

На­справ­ді де­зін­фе­кція — це ком­плекс за­хо­дів, що на­ці­ле­ний на ма­кси­маль­не зни­ще­н­ня живих форм (ба­кте­рій, ві­ру­сів, гель­мін­тів, чле­ни­сто­но­гих то­що), що по­тен­цій­но мо­жуть спри­чи­ня­ти за­хво­рю­ва­н­ня або зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті у тва­рин. Одна з ба­зо­вих умов про­ве­де­н­ня ефе­ктив­ної де­зін­фе­кції — це при­сто­со­ва­ність до цих про­це­дур при­мі­щень, де утри­му­ю­ться сви­ні. Во­ни ма­ють бу­ти ви­ко­на­ні з мі­цних мо­но­лі­тних ма­те­рі­а­лів, та­ких як бе­тон, ке­ра­мі­чні еле­мен­ти, по­лі­мер­ні та пла­сти­ко­ві по­кри­т­тя, лег­ко ми­ти­ся, бу­ти трив­ки­ми до ви­со­ко­го ти­ску во­ди, не­по­ри­сті та ма­кси­маль­но за­хи­ще­ні від ко­ро­зії. Вкрай не­ба­жа­но за­сто­со­ву­ва­ти дерев’яні еле­мен­ти — во­ни лег­ко руй­ну­ю­ться за ча­сто­го ми­т­тя, зда­тні на­ко­пи­чу­ва­ти во­ло­гу, спри­я­ють по­ши­рен­ню гри­зу­нів і ко­мах. Пла­ну­ю­чи при­мі­ще­н­ня (зокре­ма пе­ре­го­ни та ви­хо­ди на­зов­ні), тре­ба обов’яз­ко­во пе­ред­ба­чу­ва­ти сто­ки, від­во­ди для бру­ду та від­пра­цьо­ва­ної під час ми­т­тя во­ди: для цьо­го ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ють си­сте­му щі­лин­них під­лог. Під час пла­ну­ва­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня са­мих при­мі­щень (роз­роб­ки те­хно­ло­гі­чно­го ци­клу) не­об­хі­дно ке­ру­ва­ти­ся прин­ци­пом «по­ро­жньо — зайня­то», обов’яз­ко­во тре­ба пе­ред­ба­чу­ва­ти час для про­ве­де­н­ня ми­т­тя й де­зін­фе­кції — так зва­ні са­ні­тар­ні роз­ри­ви. За­зви­чай за ти­жне­во­го ци­клу во­ни ма­ють бу­ти три­ва­лі­стю в тиждень, але за жорс­ткої про­ми­сло­вої екс­плу­а­та­ції ін­ко­ли ці стро­ки ско­ро­чу­ю­ться до одно­го-двох днів: за цей час про­во­ди­ться не ли­ше ми­т­тя й де­зін­фе­кція, а й ре­монт при­мі­ще­н­ня та про­фі­ла­кти­чний огляд обладнання. Че­рез біль­шу су­мар­ну пло­щу обладнання та скла­дні­ші за­бру­дне­н­ня більш важ­ким та енер­го­ви­тра­тним є ми­т­тя та де­зін­фе­кція у при­мі­ще­н­нях для опо­ро­су, про­сті­шим і швид­шим — у при­мі­ще­н­нях для від­го­дів­лі. На всіх ді­лян­ках най­скла­дні­ши­ми є мі­сця, де мо­жуть ви­си­ха­ти фе­каль­ні; осо­бли­во скла­дни­ми є за­бру­дне­н­ня в ла­кта­цій­но­му при­мі­щен­ні, бо там до­да­є­ться ба­га­то за­ли­шків сли­зу, кро­ві, мо­ло­ка.

Окре­мим ви­дом за­бру­дне­н­ня є па­ву­ти­на — во­на від­кла­да­є­ться па­ву­ка­ми у важ­ко­до­сту­пних мі­сцях і стрім­ко на­ко­пи­чує на со­бі кор­мо­вий і фе­каль­ний пил, що спри­яє по­дра­знен­ню ди­халь­них шля­хів і сли­зо­вої обо­лон­ки но­са не ли­ше тва­ри­нам, а й пра­ців­ни­кам.

Пі­сля то­го як при­мі­ще­н­ня звіль­ню­є­ться від тва­рин, по­чи­на­є­ться йо­го ме­ха­ні­чне очи­ще­н­ня (фо­то 1). На­сам­пе­ред тре­ба пе­ре­ві­ри­ти, чи ви­мкне­но/за­хи­ще­но все обладнання, що мо­же зі­псу­ва­ти­ся від по­тра­пля­н­ня во­ло­ги (при­во­ди вен­ти­ля­ції, осві­тле­н­ня, кор­мо­лі­нії); чи ви­да­ле­ні з го­дів­ниць за­ли­шки кор­мів. Ми­т­тя пе­ред де­зін­фе­кці­єю про­во­ди­ти обов’яз­ко­во че­рез те, що на­віть не­зна­чні, на пер­ший по­гляд, час­тки бру­ду мо­жуть ста­ти при­хис­тком для ве­ли­кої кіль­ко­сті ін­фе­кцій­них аген­тів. Крім то­го, на­віть найе­фе­ктив­ні­ший дез­за­сіб за кон­та­кту з ве­ли­кою кіль­кі­стю ор­га­ні­ки втра­чає свої вла­сти­во­сті.

Для спро­ще­н­ня про­це­су ми­т­тя ба­жа­но по­пе­ре­дньо всі по­верх­ні ря­сно (фо­то 2) зро­шу­ва­ти во­дою: для цьо­го на ви­ро­бни­цтві при­зви­ча­ї­ли­ся ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти го­ро­дні зро­шу­валь­ні уста­нов­ки («до­щу­вал­ки») — їх ви­став­ля­ють на го­ди­ну-дві в ре­жи­мі зро­шу­ва­н­ня, чо­го до­ста­тньо для по­лег­ше­н­ня подаль­шої ро­бо­ти. Ін­ко­ли для по­пе­ре­дньої оброб­ки за­сто­со­ву­ють спе­ці­аль­ні мий­ні за­со­би, що на­но­ся­ться пі­но­утво­рю­ва­чем і за­ли­ша­ю­ться на кіль­ка го­дин. Зві­сно, їхнім не­до­лі­ком є ці­на — да­ле­ко не ко­жне го­спо­дар­ство до­зво­ляє со­бі си­стем­не ви­ко­ри­ста­н­ня та­ких пре­па­ра­тів. Ще одним не­до­лі­ком мий­них за­со­бів є до­да­тко­вий хі­мі­чний вплив на

Фо­то 1. Ме­ха­ні­чне очи­ще­н­ня мо­жна про­во­ди­ти тіль­ки за від­су­тно­сті сви­ней

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.