Як уве­сти лі­ки

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ -

до ко­лі-ін­фе­кцій. На від­го­дів­лі ви­по­ю­ва­н­ня мо­же бу­ти своє­рі­дною «швид­кою до­по­мо­гою» у ра­зі спа­ла­хів ле­ге­не­вих й ін­фе­кцій ки­шків­ни­ка. На від­мі­ну від кор­мів во­ду хво­рі сви­ні не при­пи­ня­ють вжи­ва­ти, а ін­ко­ли в ра­зі зне­во­дне­н­ня, нав­па­ки, під­ви­щу­ють її спо­жи­ва­н­ня.

Для за­сто­су­ва­н­ня пре­па­ра­тів із во­дою кра­ще ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти спе­ці­аль­ні до­за­то­ри, що зда­тні ство­рю­ва­ти за­да­ну кон­цен­тра­цію роз­чи­ну за до­по­мо­гою си­ли ти­ску во­ди у во­до­го­ні. Та­кі до­за­то­ри по­тре­бу­ють пев­ної мо­ди­фі­ка­ції во­до­про­во­ду й від­по­від­но­сті йо­го те­хні­чно­го ста­ну. Обов’яз­ко­ва умо­ва — си­сте­ма кра­нів, які пе­ре­на­прав­ля­ти­муть стру­мінь во­ди із за­галь­но­го на­прям­ку на до­за­тор — во­ду (фо­то 2) пі­сля до­за­то­ра не­при­пу­сти­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на те­хні­чні по­тре­би. Ба­жа­но пе­ред до­за­то­ром ста­ви­ти фільтр тон­ко­го очи­ще­н­ня во­ди, щоб за­по­біг­ти на­дмір­но­му спра­цю­ван­ню ме­ха­ні­зму. Тиск во­ди не має бу­ти мен­шим або біль­шим, ніж за­зна­че­но в ін­стру­кції до до­за­то­ра. Під­сос по­ві­тря в си­сте­му теж при­зво­дить до не­аде­ква­тної ро­бо­ти ме­ха­ні­зму, по­ру­ше­н­ня ре­жи­му до­зу­ва­н­ня.

Окре­мі пре­па­ра­ти у ви­гля­ді су­спен­зій (ан­ти­біо­ти­ки, ко­кци­діо­ста­ти­ки, спе­ці­аль­ні кор­мо­ві су­мі­ші), що за­сто­со­ву­ю­ться під­си­сним по­ро­ся­там че­рез рот (ораль­но), обла­дна­но спе­ці­аль­ни­ми до­за­то­ра­ми, прин­цип ро­бо­ти яких по­ля­гає в то­му, щоб вру­чну впор­ску­ва­ти фі­ксо­ва­ну до­зу лі­ків. Цей ме­тод се­бе ви­прав­до­вує, але тре­ба по­стій­но від­сте­жу­ва­ти від­по­від­ність до­зи, що ви­дає до­за­тор, за до­по­мо­гою кон­троль­них за­мі­рів. Осо­бли­во скла­дно за­да­ва­ти лі­ки то­ді, ко­ли у фла­ко­ні за­ли­ша­є­ться мен­ше ніж чверть рів­ня: до­за­тор «ха­пає» по­ві­тря, по­ру­шу­ю­чи за­да­ну нор­му.

Ши­ро­ке за­сто­су­ва­н­ня у сви­нар­стві отри­ма­ло ін’єкцій­не вве­де­н­ня ме­ди­ка­мен­тів. Ін’єкції (фо­то 3) ви­ко­ри­сто­ву­ють як для про­фі­ла­кти­чних ще­плень, так і для екс­тре­ної лі­ку­валь­ної до­по­мо­ги. На від­мі­ну від ве­ли­кої та ма­лої ро­га­тої ху­до­би сви­ням уна­слі­док осо­бли­во­стей ана­то­мії не про­во­дять вну­трі­шньо­вен­не вве­де­н­ня лі­кар­ських роз­чи­нів. Мі­сця для вну­трі­шньом’язо­во­го та під­шкір­но­го вве­де­н­ня в ді­лян­ці шиї за ву­хом до­зво­ля­ють про­во­ди­ти ін’єкції без до­да­тко­вої фі­кса­ції сви­но­ма­ткам і від­го­ді­вель­ним сви­ням. Під­си­сним по­ро­ся­там ін­ко­ли ін’єкції про­во­дять із вну­трі­шньо­го бо­ку сте­гна або під­шкір­но в ко­лін­ну склад­ку. Для швид­кої та ефе­ктив­ні­шої дії під час сти­му­лю­ва­н­ня ро­до­вої ді­яль­но­сті гор­мо­наль­ні пре­па­ра­ти (роз­чин окси­то­ци­ну) вво­дять у м’які тка­ни­ни вуль­ви. Обов’яз­ко­вою умо­вою ін’єкцій­ної ро­бо­ти є те, що її по­ви­нен ви­ко­ну­ва­ти ква­лі­фі­ко­ва­ний і до­свід­че­ний пра­ців­ник.

Для ін’єкцій­но­го вве­де­н­ня пре­па­ра­тів ви­ко­ри­сто­ву­ють шпри­ци як тра­ди­цій­ні, так і рі­зні мо­ди­фі­ка­ції ін’єкто­рів-ав­то­ма­тів. Ін­вен­тар (шпри­ци, гол­ки), що ви­ко­ри­сто­ву­ють під час ін’єкцій, має сте­ри­лі­зу­ва­тись, збе­рі­га­тись у за­хи­ще­них від пи­лу ша­фах, пе­рі­о­ди­чно пе­ре­ві­ря­тись на справ­ність, вча­сно ре­мон­ту­ва­тись і за­мі­ню­ва­тись на но­вий. Са­ма ж про­це­ду­ра ін’єкцій теж по­тре­бує на­ви­чок й осо­би­стих удо­ско­на­лень, до­три­ма­н­ня пра­вил без­пе­ки як що­до сви­ней, так і фа­хів­ців. Від­чу­тним не­до­лі­ком цьо­го ме­то­ду вве­де­н­ня лі­кар­ських за­со­бів є скла­дність у до­три­ман­ні пра­вил асе­пти­ки: за кіль­ка хви­лин пе­ре­бу­ва­н­ня у тва­рин­ни­цько­му при­мі­щен­ні гол­ка втра­чає свою сте­риль­ність че­рез кор­мо­вий і фе­каль­ний пил, яким на­си­че­но по­ві­тря; де­зін­фе­кцію шкі­ри про­во­ди­ти скла­дно (на пра­кти­ці ця умо­ва ігно­ру­є­ться), че­рез що тра­пля­ю­ться аб­сце­си на мі­сці вве­де­н­ня. Ще одним зі спір­них мо­мен­тів є змі­на го­лок пі­сля ко­жної ін’єкції: фа­кти­чно в про­ми­сло­вих умо­вах це не ви­ко­ну­є­ться. Тру­дно­щі ви­ни­ка­ють та­кож у ви­ко­ри­стан­ні ін’єкцій­них пре­па­ра­тів: строк при­да­тно­сті їх різ­ко ско­ро­чу­є­ться в ра­зі по­ру­ше­н­ня ці­лі­сно­сті упа­ку­ва­н­ня, що зни­жує їхню ефе­ктив­ність. З огля­ду на до­ста­тньо ви­со­ку ці­ну ін’єкцій­них пре­па­ра­тів це при­зво­дить до не­ви­прав­да­них ви­трат. Під час про­ве­де­н­ня ін’єкцій сви­но­ма­ткам і від­го­ді­вель­ним сви­ням у за­галь­но­му стан­ку ство­рю­ю­ться стре­со­ві умо­ви, які спри­я­ють трав­му­ван­ню як тва­рин, так і фа­хів­ців. З огля­ду на всі ці за­ува­же­н­ня ін’єкцій­на ро­бо­та має зво­ди­ти­ся до мі­ні­му­му, осо­бли­во під час ви­му­ше­них лі­ку­валь­них за­хо­дів.

Трав­ми та хво­ро­би шкі­ря­них по­кри­вів теж не рід­кість у пе­рі­од утри­ма­н­ня сви­ней, то­му ма­зі, ае­ро­зо­лі та при­си­пки для зов­ні­шньо­го за­сто­су­ва­н­ня теж ма­ють бу­ти в апте­чці сви­на­ря. Тра­ди­цій­но при­си­пкою ко­ри­сту­ю­ться для оброб­ки ка­стра­цій­них ран, у ра­зі сві­жих ви­пад­ків травм і по­ру­шень ці­лі­сно­сті шкір­них по­кри­вів. Осо­бли­ві­стю ці­єї лі­кар­ської фор­ми є її ле­ткість, то­му ви­ко­ри­ста­н­ня спе­ці­аль­них роз­по­ро­шу­ва­чів зна­чно ско­ро­тить ви­тра­ти по­ро­шку. Ма­зі, як пра­ви­ло, за­сто­со­ву­ють у ра­зі су­хих ура­жень або на­гно­єнь, окре­мі ре­це­пти ефе­ктив­ні за ура­же­н­ня ви­ме­ні та су­гло­бів, однак на мо­кну­чі ура­же­н­ня на­кла­да­ти ма­зі на жи­ро­вій осно­ві не­має сен­су. Для на­не­се­н­ня ма­зей най­кра­ще ви­ко­ри­ста­ти одно­ра­зо­ві гу­мо­ві ру­ка­ви­чки, менш зру­чно ко­ри­сту­ва­ти­ся шма­тком цу­пко­го па­пе­ру або шпа­те­лем. Ан­ти­се­пти­чні ае­ро­зо­лі ма­ють шир­ший спектр дії, за­зви­чай одна­ко­во ефе­ктив­ні як на сві­жих ра­нах, так і за­ста­рі­лих.

Ком­бі­на­ції вве­де­н­ня лі­кар­ських за­со­бів мо­жуть зна­чно при­швид­ши­ти оду­жа­н­ня окре­мих тва­рин і пі­дви­щи­ти ефе­ктив­ність про­фі­ла­кти­чних за­хо­дів. У будь-яко­му ра­зі не мо­жна злов­жи­ва­ти ме­ди­ка­мен­та­ми, слід пра­гну­ти до усу­не­н­ня про­блем шля­хом опти­мі­за­ції умов утри­ма­н­ня й удо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гі­чних про­це­сів.

Фо­то 3. Ін'єкцій­не вве­де­н­ня пре­па­ра­тів за­сто­со­ву­ють пов­ся­кча­сно

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.