Ві­кто­рія ДИЧАКОВСЬКА, го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу «На­ше Пта­хів­ни­цтво»

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

На рин­ку пта­хів­ни­чої про­ду­кції від­бу­ва­є­ться на­ро­ще­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва ку­ря­чо­го яй­ця, а та­кож ку­ря­ти­ни. Ви­ро­бни­цтво м’яса ка­чок і гу­сей збіль­ши­лось, але, вра­хо­ву­ю­чи мі­зер­ні об­ся­ги, на за­галь­ну стру­кту­ру рин­ку во­ни не впли­ва­ли. Не­га­тив­ну тен­ден­цію спо­сте­ре­же­но в ін­ди­ків­ни­цтві — то­рік ви­ро­бни­цтво м’яса ін­ди­ків змен­ши­ло­ся на 2,5%. По­гір­ше­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня зму­шує лю­дей ку­пу­ва­ти де­шев­ші дже­ре­ла біл­ка, де­шев­шу си­ро­ви­ну шу­ка­ють і м’ясо­пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства. Че­рез ці­но­ві ко­ли­ва­н­ня во­ни збіль­ши­ли ім­порт де­ше­вої м’ясної си­ро­ви­ни для вла­сних ви­ро­бни­чих по­треб. За­га­лом об­ся­ги ім­пор­ту м’яса пти­ці в Укра­ї­ну то­рік зро­сли на 43% — до 118 тис. тонн. То­му ви­ро­бни­ки ін­ди­ча­ти­ни від­чу­ва­ли тру­дно­щі з ре­а­лі­за­ці­єю ви­ро­бле­ної про­ду­кції на вну­трі­шньо­му рин­ку, екс­порт­ні ж по­ста­ча­н­ня в за­галь­но­му об­ся­зі бу­ли не­зна­чни­ми.

Екс­порт ку­ря­ти­ни, нав­па­ки, зріс що­най­мен­ше на 11%. Сьо­го­дні Укра­ї­на все ще є одним із най­біль­ших сві­то­вих екс­пор­те­рів м’яса пти­ці. І цей рік най­швид­ше не бу­де ви­ня­тком — пла­ну­є­ться подаль­ше збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва ку­ря­ти­ни, екс­порт ці­єї про­ду­кції, за про­гно­за­ми, зро­сте до 290 тис. тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.