Оле­на СИНЮТА, го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «Агро­мар­кет»

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Якщо де­ся­ти­лі­т­тя то­му ін­ве­сто­ри пе­ред­усім ці­ка­ви­ли­ся об­ся­гом зе­мель­но­го банку українських агрокомпаній, то ни­ні — їх ре­пу­та­ці­єю. Цей актив не по­кла­деш на по­ли­цю й окре­мо не про­да­си, втім, са­ме він зда­тний під­ви­щи­ти вар­тість бі­зне­су в де­ся­тки ра­зів. У пе­ре­лі­ку де­та­лей, що ма­ють ва­жли­ве зна­че­н­ня, — швид­кість упро­ва­дже­н­ня інновацій, якість по­бу­до­ва­них ко­му­ні­ка­цій із мі­сце­вою вла­дою й гро­ма­дою, вда­ло ви­бу­ду­ва­на управ­лін­ська мо­дель, ка­дро­вий по­тен­ці­ал. Си­нер­гія цих чин­ни­ків до­по­ма­гає збе­рі­га­ти рин­ко­ві по­зи­ції на­віть в умовах ско­ро­че­н­ня лі­кві­дно­сті й ускла­дне­но­го до­сту­пу до ін­ве­сти­цій. Про­ана­лі­зу­вав­ши, як ви­рі­шу­ють свої ре­пу­та­цій­ні зав­да­н­ня українські аграр­ні під­при­єм­ства, ана­лі­ти­ки з’ясу­ва­ли, що най­актив­ні­ше во­ни по­ві­дом­ля­ють про свої бізнес-акти­ви й со­ці­аль­ні про­е­кти. На ча­сі чи не най­го­лов­ні­ші ви­кли­ки, з яки­ми бізнес має да­ти со­бі ра­ду, — на­ла­го­дже­н­ня зво­ро­тно­го зв’яз­ку з кін­це­вим спо­жи­ва­чем про­ду­кції й рин­ко­ва вза­є­мо­дія на за­са­дах до­бро­че­сно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.