Лю­дми­ла КАПУСТІНА, ре­да­ктор жур­на­лу «План­та­тор»

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Ці­но­ва по­лі­ти­ка на ово­чі в кра­ї­ні й ім­порт ці­єї про­ду­кції стри­мує роз­ви­ток ві­тчи­зня­но­го ово­чів­ни­цтва. Ово­чі, ви­ро­ще­ні в зи­мо­во-ве­сня­ний пе­рі­од у те­пли­цях, ма­ють ви­со­ку со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва, ви­хо­дя­чи з вар­то­сті еле­ктро- й те­пло­но­сі­їв. Щоб змен­ши­ти ви­тра­ти, біль­шість те­пли­чних го­спо­дар­ства пе­ре­хо­дять на аль­тер­на­тив­ні спосо­би осві­тле­н­ня й обі­грі­ву ро­слин, за­про­ва­джу­ють пе­ре­до­вий до­свід ви­ро­щу­ва­н­ня про­від­них ово­че­вих куль­тур (то­ма­ту, огір­ка) з ме­тою ви­ро­бни­цтва кон­ку­рен­то­спро­мо­жної про­ду­кції, яку мо­жна про­да­ти за ви­щою ці­ною.

Фер­мер­ські го­спо­дар­ства мо­жуть збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво ово­чів, за­про­ва­див­ши но­ві­тні те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня. Проте від­су­тність ка­на­лів ре­а­лі­за­ції про­ду­кції та не­мо­жли­вість її три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня галь­му­ють цей про­цес. То­му пев­ну час­тку ви­ро­ще­них ово­чів під­при­єм­ства спря­мо­ву­ють на го­дів­лю тва­ри­нам, або во­ни псу­ю­ться. Потрібна дер­жав­на за­ці­кав­ле­ність у ство­рен­ні та фун­кціо­ну­ван­ні стру­ктур для за­ку­пів­лі ово­че­вої про­ду­кції у фер­ме­рів у мі­сцях її ви­ро­щу­ва­н­ня, сер­ти­фі­ка­ції та па­ку­ван­ні ово­чів, бу­дів­ни­цтві су­ча­сних ово­че­схо­вищ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.