Яро­слав ЛЕВИЦЬКИЙ, ре­да­ктор ру­бри­ки «Збе­рі­га­н­ня», жур­нал The Ukrainian Farmer

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Остан­ні­ми ро­ка­ми в Україні три­ває актив­не бу­дів­ни­цтво зер­но­збе­рі­галь­них по­ту­жно­стей. По­то­чно­го се­зо­ну, згі­дно з озву­че­ни­ми пла­на­ми сіль­го­спви­ро­бни­ків і трей­де­рів, бу­дуть уве­де­ні в екс­плу­а­та­цію нові схо­ви­ща що­най­мен­ше на 800 тис. тонн одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня.

Су­ча­сний еле­ва­тор має бу­ти не ли­ше мо­дер­но­вим і те­хно­ло­гі­чним, а й на­сам­пе­ред ефе­ктив­ним. Ефективність — це і мо­жли­вість швид­ко при­йма­ти й ван­та­жи­ти зер­но на рі­зні ви­ди транс­пор­ту, і зда­тність одно­ча­сно пра­цю­ва­ти з кіль­ко­ма куль­ту­ра­ми, і яко­мо­га більш еко­ном­не спо­жи­ва­н­ня ре­сур­сів, і ав­то­ма­ти­за­ція ке­ру­ва­н­ня, що за­без­пе­чує ре­тель­ний кон­троль за всі­ма те­хно­ло­гі­чни­ми про­це­са­ми. У де­яких обла­стях уже від­чу­ва­є­ться про­фі­цит збе­рі­галь­них по­ту­жно­стей, еле­ва­то­ри по­чи­на­ють кон­ку­ру­ва­ти між со­бою за зер­но. Най­біль­ше шан­сів пе­ре­мог­ти бу­де са­ме в ефе­ктив­них під­при­ємств, які пра­цю­ють швид­ко, які­сно й до то­го ж до­ро­жать сво­ї­ми клієнтами, про­по­ну­ю­чи їм най­ви­гі­дні­ші умо­ви й опе­ра­тив­но ре­а­гу­ю­чи на їх по­тре­би.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.