Agrogeneration

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

За де­ся­ти­річ­чя сво­єї ді­яль­но­сті в Україні Agrogeneration зро­сла до май­же 1500 пра­ців­ни­ків і скон­цен­тру­ва­ла по­над 110 тис. ге­кта­рів зе­мель­но­го банку в п’яти обла­стях кра­ї­ни. Ни­ні по­ту­жно­сті ви­ро­бни­цтва ком­па­нії ся­га­ють 390 тис. тонн на рік, збе­рі­га­н­ня — по­над 220 тис. тонн, час­тка екс­пор­ту в про­да­жах 2017 ро­ку зро­сла до 56%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.