Grain Alliance

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Ком­па­нія зі сто­від­со­тко­вим іно­зем­ним ка­пі­та­лом Grain Alliance цього ро­ку від­зна­ча­ти­ме своє двад­ця­ти­річ­чя. Зе­мель­ний банк роз­та­шо­ва­но в Чер­ні­гів­ській, Ки­їв­ській, Чер­ка­ській і Пол­тав­ській обла­стях, за­га­лом ста­но­вить близь­ко 55 тис. ге­кта­рів. Про­від­ни­ми куль­ту­ра­ми для ком­па­нії є соя, пше­ни­ця, ку­ку­ру­дза та со­ня­шник. Та­кож во­на утри­мує близь­ко 1200 го­лів ВРХ. У скла­ді ком­па­нії пра­цю­ють шість еле­ва­то­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.