I&U Group

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

За­сно­ва­на 1995 ро­ку гру­па ком­па­ній цен­траль­но­го ре­гіо­ну спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні, збе­рі­ган­ні та дистри­бу­ції зер­но­вих, а та­кож ви­ро­щу­ван­ні, пе­ре­роб­ці цукро­во­го бу­ря­ку та ви­ро­бни­цтві цукру. На сьо­го­дні обро­блю­ва­на I&U Group пло­ща зе­мель ста­но­вить близь­ко 50 тис. ге­кта­рів, усі во­ни роз­та­шо­ва­ні в Кі­ро­во­град­ській обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.