Harveа­st Holding

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Від­то­ді як 2011 ро­ку на ба­зі сіль­го­сп­акти­вів ММК ім. Іл­лі­ча бу­ло ство­ре­но Harveast Holding, ба­га­то­міль­йон­ні ін­ве­сти­ції в ав­то­парк і но­ві­тні те­хно­ло­гії да­ли змо­гу ком­па­нії до­ся­гну­ти ви­со­ких ви­ро­бни­чих по­ка­зни­ків. То­рік в обро­бі­тку хол­дин­гу на­лі­чу­ва­ло­ся 97 тис. ге­кта­рів зе­мель­но­го банку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.