VITAGRO

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Сфе­ри ді­яль­но­сті Гру­пи ком­па­ній VITAGRO рі­зно­сто­рон­ні: ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих, са­дів­ни­цтво, тва­рин­ни­цтво, на­сін­нє­ве ви­ро­бни­цтво та пе­ре­роб­ка сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Зе­мель­ний банк ком­па­нії — по­над 70 тис. ге­кта­рів ор­них зе­мель. По­го­лів’я ВРХ ста­но­вить 6 тис. го­лів, зокре­ма 3,5 тис. ко­рів. На від­го­дів­лі ма­ють близь­ко 61 тис. го­лів сви­ней одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.