Агро­про­грес Те­ре­бов­ля

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Від­то­ді як у 2006 ро­ці па­йо­ви­ки ко­ли­шньо­го кол­го­спу «Ло­шнів­ський» у Те­ре­бов­лян­сько­му ра­йо­ні на Тер­но­піль­щи­ні до­ві­ри­ли свої ді­лян­ки за­сно­ва­но­му на йо­го ба­зі ТОВ «Агро­про­грес Те­ре­бов­ля», тур­бо­та про до­бро­бут гро­ма­ди ста­ла мар­ке­ром ді­ло­вої ре­пу­та­ції цього го­спо­дар­ства. Обра­на стра­те­гія до­по­мо­гла йо­му ди­на­мі­чно роз­ви­ва­ти­ся, а зе­мель­ний банк за 12 ро­ків ви­ріс уде­ся­те­ро — до 2280 га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.