Агро-ре­гіон Укра­ї­на

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Ком­па­нію за­сно­ва­но 2002 ро­ку. У 2007 ро­ці її акти­ви при­дба­ли за­снов­ни­ки швед­сько­го ін­ве­сти­цій­но­го фон­ду East Capital. Сьо­го­дні у скла­ді хол­дин­гу 11 ком­па­ній, де пра­цю­ють по­над 450 пра­ців­ни­ків. Осно­вою ви­ро­бни­цтва є ро­слин­ни­цтво: холдинг обро­бляє 35 тис. ге­кта­рів зем­лі в Ки­їв­ській, Чер­ні­гів­ській, Жи­то­мир­ській і Хмель­ни­цькій обла­стях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.