Агро­хол­динг 2012

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Агро­хол­динг 2012» пред­став­ляє «За­хі­дний кла­стер» в си­сте­мі гру­пи ком­па­ній ТОВ «Епі­центр К». До йо­го стру­кту­ри вхо­дять дев’ять під­при­ємств, які пра­цю­ють у Хмель­ни­цької і Тер­но­піль­ській обла­стях. Ни­ні зе­мель­ний банк під­при­єм­ства ста­но­вить близь­ко 11 500 га. Ви­ро­щу­ють ози­му пше­ни­цю, рі­пак, ку­ку­ру­дзу та со­ня­шник, а та­кож кор­мо­ві куль­ту­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.