Ар­ні­ка

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Агро­про­ми­сло­ва гру­па «Ар­ні­ка» пра­цює в Пол­тав­ській обла­сті й має в обро­бі­тку близь­ко 20 тис. ге­кта­рів зем­лі. Ста­ном на по­ча­ток 2018 ро­ку пло­ща ор­га­ні­чних зе­мель у ком­па­нії ста­но­ви­ла 6313 га. АГ «Ар­ні­ка» ви­ро­щує про­до­воль­чу пше­ни­цю, хар­чо­ву та кор­мо­ву сою, хар­чо­ву та кор­мо­ву ку­ку­ру­дзу, те­хні­чні ко­но­плі, льон олій­ний хар­чо­вий, со­ня­шник олій­ний. Ви­ро­бни­цтво сер­ти­фі­ко­ва­но за стан­дар­та­ми EU, Biosuiss, NOP USDA.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.