Байс-агро

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ДП «Агро­фір­ма «Байс-агро» ве­де ді­яль­ність в Уман­сько­му ра­йо­ні Чер­ка­ської обла­сті з 1998 ро­ку. Має в обро­бі­тку 14 тис. ге­кта­рів зем­лі. Основ­ні на­пря­ми ви­ро­бни­цтва — ро­слин­ни­цтво й тва­рин­ни­цтво. Крім то­го, у стру­кту­рі під­при­єм­ства є ком­бі­кор­мо­вий за­вод, за­во­ди «Ума­ньпи­во» й «Умань­хліб».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.