Ба­ла­клій­ське ХПП

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ПРАТ «Ба­ла­клій­ське ХПП» ви­ро­щує зер­но­ві, пра­цює в мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві, має вла­сний еле­ва­тор на 42 тис. тонн. Пе­ре­роб­ка пред­став­ле­на мли­но­вим ком­пле­ксом по­ту­жні­стю 60 т на до­бу та вла­сним хлі­бза­во­дом. В обро­бі­тку 6000 га зем­лі, на яких ви­ро­щу­ють зер­но­ві (крім ри­су) — бо­бо­ві, олій­ні, а та­кож кор­мо­ві куль­ту­ри. Під­при­єм­ство за­без­пе­че­но су­ча­сною те­хні­кою зде­біль­шо­го за­кор­дон­но­го ви­ро­бни­цтва, яку по­стій­но онов­лює.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.