Бе­ре­сті­вець

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Бе­ре­сті­вець» ство­ре­но 2000 ро­ку на ба­зі ко­ли­шньо­го кол­го­спу. Го­спо­дар­ство по­рів­ня­но не­ве­ли­ке, в обро­бі­тку 1600 га ріл­лі. Ви­ро­щу­ють пше­ни­цю, го­рох, ку­ку­ру­дзу, сою, рі­пак, со­ня­шник. Го­лов­ний на­прям — ро­слин­ни­цтво, та­кож ма­ють 1000 го­лів сви­ней. В осно­ві го­спо­да­рю­ва­н­ня — кла­си­чна на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­на си­сте­ма ві­тчи­зня­но­го зем­ле­роб­ства плюс су­ча­сні ін­тен­сив­ні те­хно­ло­гії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.