Бе­тек

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Ком­па­нію «Бе­тек» за­сну­ва­ли 2010 ро­ку українські під­при­єм­ці, які ма­ли до­свід ви­ро­щу­ва­н­ня по­льо­вих куль­тур. Бу­ло ство­ре­не як вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­не під­при­єм­ство з ви­ро­бни­цтва ягід. Сьо­го­дні ком­па­нія «Бе­тек» — най­біль­ший в Україні та один із най­біль­ших у Єв­ро­пі ви­ро­бни­ків ягід са­до­вої ло­хи­ни. Під­при­єм­ство орен­дує 1500 га зем­лі в се­лі Бар­ви­нів­ка Но­во­град-во­лин­сько­го ра­йо­ну Жи­то­мир­ської обла­сті. Зем­лі ду­же бі­дні, але при­да­тні для ви­ро­щу­ва­н­ня са­до­вої ло­хи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.