Ви­мал

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Під­при­єм­ство «Ви­мал» бу­ло за­сно­ва­не 1992 ро­ку на Чер­ні­гів­щи­ні. На сьо­го­дні це — гру­па ком­па­ній. «Ви­мал-агро» обро­бляє по­над 2000 га зем­лі, ви­ро­щує то­вар­ну та на­сін­нє­ву кар­то­плю, зер­но­ві, ку­ку­ру­дзу. «Ви­мал» об’єд­нує за­вод із ви­ро­бни­цтва кро­хма­лю по­ту­жні­стю 200 т кар­то­плі на до­бу та бу­дів­ни­цтво но­во­го, най­біль­шо­го у схі­дній Єв­ра­зії кро­хмаль­но­го за­во­ду по­ту­жні­стю по­над 1400 т на до­бу. До скла­ду «Ви­мал­спец­буд» вхо­дять бе­тон­ний за­вод, цех ме­та­ло­кон­стру­кцій, парк те­хні­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.