Він­кор

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Гру­па ком­па­ній «Він­кор» за­сно­ва­на 2003 ро­ку. Має в обро­бі­тку до 16 тис. ге­кта­рів зем­лі. Про­ва­дить го­спо­дар­ську ді­яль­ність на те­ри­то­рії Лу­бен­сько­го, Мир­го­род­сько­го та Ло­хви­цько­го ра­йо­нів Пол­тав­ської обла­сті. До скла­ду гру­пи вхо­дять три сіль­госп­під­при­єм­ства ро­слин­ни­цько­го спря­му­ва­н­ня та ТОВ «Фру­кти Пол­тав­щи­ни», що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на са­дів­ни­цтві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.