Кер­нел

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

«Кер­нел» — клю­чо­вий по­ста­чаль­ник сіль­госп­про­ду­кції з Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну на сві­то­ві рин­ки. На сво­їх олій­но­екс­тра­кцій­них за­во­дах ком­па­нія ви­ро­бляє 8% сві­то­во­го об­ся­гу олії. Сіль­госп­під­при­єм­ства «Кер­нел» обро­бля­ють по­над 600 тис. ге­кта­рів зем­лі. Ком­па­нія що­ро­ку екс­пор­тує по­над 5 млн тонн пше­ни­ці, ячме­ню, сої та рі­па­ку. По­ту­жність ме­ре­жі еле­ва­то­рів «Кер­нел» ста­но­вить по­над 3 млн тонн зер­но­вих. Мо­ло­чне ста­до ком­па­нії на­лі­чує 15 тис. го­лів ВРХ на 22 фер­мах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.