Ка­маз-агро

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Агро­фір­му «Ка­маз-агро» за­сно­ва­но 2000 ро­ку в Мли­нів­сько­му ра­йо­ні Рів­нен­ської обла­сті на ба­зі трьох кол­го­спів. Має в обро­бі­тку по­над 4400 га зем­лі. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві, на­сін­ни­цтві пше­ни­ці, сої та ячме­ню, а та­кож мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві, утри­му­ю­чи 840 го­лів ВРХ, з яких 320 дій­них ко­рів. У го­спо­дар­стві вкладають багато за­со­бів у нові те­хно­ло­гії, те­хні­ку, ви­ро­бни­чі до­слі­дже­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.