Ін­те­ра­гро­сер­віс

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ НВП «Ін­те­ра­гро­сер­віс» пра­цює в Ди­кан­сько­му ра­йо­ні Пол­тав­ської обла­сті. За­сно­ва­не 1994 ро­ку. Має в обро­бі­тку 2500 га ріл­лі. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві, мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві та ви­ро­бни­цтві мо­ло­ко­про­ду­ктів, має ста­тус на­сін­нє­во­го го­спо­дар­ства з ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи й со­ня­шни­ку. Зав­дя­ки ди­вер­си­фі­ка­ції ви­ро­бни­цтва та ви­со­кій яко­сті про­ду­кції утри­мує стій­кі по­зи­ції на аграр­но­му рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.