ІМК

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Аграр­ну ком­па­нію «ІМК» за­сно­ва­но 2007 ро­ку. Її зе­мель­ний банк ста­но­вить 136,6 тис. ге­кта­рів. Здій­снює го­спо­дар­ську ді­яль­ність у Чер­ні­гів­ській, Пол­тав­ській і Сум­ській обла­стях. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві, зокре­ма ви­ро­щу­ван­ні ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку, пше­ни­ці, сої, збе­рі­ган­ні зер­но­вих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.