До­ку­ча­єв­ські чор­но­зе­ми

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

АПК «До­ку­ча­єв­ські чор­но­зе­ми» здій­снює сіль­сько­го­спо­дар­ську ді­яль­ність у двох ра­йо­нах Пол­тав­ської та Хар­ків­ської обла­стей, має в обро­бі­тку 13 тис. ге­кта­рів зем­лі. Основ­ні га­лу­зі, у яких пра­цює під­при­єм­ство, — ро­слин­ни­цтво, тва­рин­ни­цтво, пта­хів­ни­цтво, са­дів­ни­цтво, пе­ре­роб­ка та еле­ва­тор­не го­спо­дар­ство. Бу­ти кон­ку­рен­тним на рин­ку го­спо­дар­ству вда­є­ться не ли­ше зав­дя­ки ди­вер­си­фі­ка­ції, а й ство­рен­ню за­мкне­но­го ци­клу в ко­жній із га­лу­зей ви­ро­бни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.