Грін­віл ЛТД

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Грін­віл ЛТД» за­сно­ва­но 2012 ро­ку в Ми­ко­ла­їв­сько­му ра­йо­ні Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті як під­роз­діл агро­хол­дин­гу «Грін­віл». Ва­го­мою пе­ре­ва­гою ком­па­нії є роз­та­шу­ва­н­ня по­сів­них зе­мель на те­ри­то­рії Пів­ден­но-бузь­кої зро­шу­валь­ної си­сте­ми, що до­зво­ляє ви­ро­щу­ва­ти май­же всі ово­че­ві куль­ту­ри. Зе­мель­ний банк ста­но­вить 350 га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.