Він­ни­цька аграр­но-про­ми­сло­ва гру­па

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Холдинг «Він­ни­цька аграр­но-про­ми­сло­ва гру­па» про­ва­дить ви­ро­бни­чу ді­яль­ність на те­ри­то­рії 12 ра­йо­нів Він­ни­цької обла­сті. Має в обро­бі­тку 35 тис. ге­кта­рів ріл­лі. За­сно­ва­ний 2009 ро­ку. Ни­ні холдинг спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві, має по­ту­жне еле­ва­тор­не го­спо­дар­ство, на­дає по­слу­ги зі збе­рі­га­н­ня зер­на та про­ду­ктів йо­го пе­ре­роб­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.