Кра­ма­гро­світ

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Кра­ма­гро­світ» ство­ре­но 2014 ро­ку на ба­зі ко­ли­шніх фі­лі­а­лів агро­фір­ми «Ша­хтар». Пра­цює тва­рин­ни­цьке під­при­єм­ство в одній упряж­ці з ро­слин­ни­цьким «КЗТС Ма­ши­нінг», ко­тре та­кож очо­лює Сер­гій Ку­рін­ний. В орен­ді під­при­єм­ства пе­ре­бу­ває по­над 14 000 га зем­лі. Усі тва­рин­ни­цькі ком­пле­кси, а їх чо­ти­ри, роз­та­шо­ва­но у Слов’ян­сько­му ра­йо­ні До­не­цької обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.