Ку­сто Агро

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Ку­сто Агро» орен­дує 11 500 га зем­лі, ви­ро­щує зер­но­ві й має не­ве­ли­ку фер­му ВРХ на 300 го­лів дій­но­го ста­да. В під­при­єм­стві ство­ре­но ефе­ктив­ну дис­пе­тчер­ську слу­жбу, пра­цює су­ча­сна ви­со­ко­про­ду­ктив­на те­хні­ка, впро­ва­джу­ю­ться си­сте­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства. Збе­рі­га­н­ня пред­став­ле­но трьо­ма еле­ва­то­ра­ми у Він­ни­цькій обла­сті за­галь­ною по­ту­жні­стю 90 тис. тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.