ПОДІЛЛЯЛАТІНВЕСТ

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

У що­рі­чно­му рей­тин­гу гру­пи ком­па­ній «Агро­про­спе­ріс» за фі­нан­со­вим ре­зуль­та­том лі­ди­рує ТОВ «Поділлялатінвест», що ста­ло одним із пер­ших сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств но­вої ге­не­ра­ції на Він­нич­чи­ні. Від­то­ді як де­ся­ти­лі­т­тя то­му мо­ло­до­му го­спо­дар­ству до­ві­ри­ли свої зе­мель­ні ді­лян­ки по­над 2000 орен­до­дав­ців (із Тив­рів­сько­го, Жме­рин­сько­го й Він­ни­цько­го ра­йо­нів), спів­пра­ця з ни­ми й мі­сце­ви­ми те­ри­то­рі­аль­ни­ми гро­ма­да­ми ста­ла одним із йо­го прі­о­ри­те­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.