Пол­та­ва­е­ко­про­дукт-2

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Рік за­сну­ва­н­ня під­при­єм­ства — 2006. Зе­мель­ний банк ста­но­вить 3700 га. Основ­ний на­прям — ро­слин­ни­цтво. Від початку ді­яль­но­сті по­сту­по­во впро­ва­джу­ють нові те­хно­ло­гії в обро­бі­тку ґрун­ту, в агро­но­мії, мо­дер­ні­зу­ють те­хні­чний парк. Роз­по­ча­то ро­бо­ти зі збіль­ше­н­ня по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня та пер­вин­ної оброб­ки збіж­жя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.