Пта­хо­фа­бри­ка По­ді­л­ля

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Пта­хо­фа­бри­ка По­ді­л­ля» з 2006 ро­ці пі­сля змі­ни вла­сни­ка із за­не­дба­но­го під­при­єм­ства по­ча­ла пе­ре­тво­рю­ва­ти­ся на ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чний бізнес. Но­вий вла­сник ком­па­нії Ігор Янов­ський ін­ве­сту­вав ко­шти в роз­ви­ток під­при­єм­ства, ви­ко­нав ро­бо­ти з ре­кон­стру­кції й мо­дер­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва, за­ку­пив но­ве су­ча­сне обла­дна­н­ня, на­брав штат ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них спе­ці­а­лі­стів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.