РОСТОК-ХОЛДИНГ

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

«РОСТОК-ХОЛДИНГ» — агро­про­ми­сло­ва гру­па, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих куль­тур, а та­кож ви­ро­бни­цтві мо­ло­ка. Зе­мель­ний банк гру­пи, роз­та­шо­ва­ний у Чер­ні­гів­ській і Сум­ській обла­стях, ста­но­вить близь­ко 60 тис. ге­кта­рів й по­ді­ле­ний на три ве­ли­ких су­мі­жних кла­сте­ри. Гру­пі на­ле­жать 5 тва­рин­ни­цьких ферм, 3 еле­ва­тор­них ком­пле­кси за­галь­ною по­ту­жні­стю одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня зер­на по­над 104 тис. тонн, а та­кож низ­ка тор­го­вих ком­па­ній.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.