СФГ «ДОБРЄВА Д. Д.»

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Фер­мер­ське го­спо­дар­ство бу­ло за­сно­ва­но 1993 ро­ку в се­лі Ста­ра Не­кра­сов­ка Ізма­їль­сько­го ра­йо­ну, що на Оде­щи­ні. В обро­бі­тку пе­ре­бу­ває 50 га за­плав­них зе­мель. Основ­ний вид ді­яль­но­сті — ягі­дни­цтво. Го­лов­на куль­ту­ра — по­лу­ни­ці, під яки­ми 20 га. Спіль­но з ди­ре­кто­ром у го­спо­дар­стві пра­цю­ють дру­жи­на, двоє до­ро­слих си­нів і не­віс­тка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.